foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ชนชาติที่น่ารังเกียจ
    25ข้าพเจ้ารังเกียจชนสองชาติ
    ชนชาติที่สามไม่น่าจะเรียกเป็นชนชาติเลย
    26คือชนชาติที่พำนักอยู่บนภูเขาเสอีร์n ชาวฟีลิสเตีย
    และประชาชนโง่เขลาซึ่งอยู่ที่เมืองเชเคมo