แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

01 ดาวน์โหลดพิธีต้อนรับ .doc
02 ดาวน์โหลดพิธีเลือกสรร .doc
03 ดาวน์โหลดพิจารณาความตั้งใจครั้งที่ 1 .doc
04 ดาวน์โหลดพิจารณาความตั้งใจครั้งที่ 2 .doc
05 ดาวน์โหลดพิจารณาความตั้งใจครั้งที่ 3 .doc
06 ดาวน์โหลดพิธีเตรียมตัวในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ .doc
07 ดาวน์โหลดพิธีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่ .doc


01 ดาวน์โหลดพิธีต้อนรับ .pdf
02 ดาวน์โหลดพิธีเลือกสรร .pdf
03 ดาวน์โหลดพิจารณาความตั้งใจครั้งที่ 1 .pdf
04 ดาวน์โหลดพิจารณาความตั้งใจครั้งที่ 2 .pdf
05 ดาวน์โหลดพิจารณาความตั้งใจครั้งที่ 3 .pdf
06 ดาวน์โหลดพิธีเตรียมตัวในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ .pdf
07 ดาวน์โหลดพิธีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่ .pdf