foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ชุมชนคริสตชน คือบ้านสำหรับสอนคำสอน
253    ชุมชนคริสตชนเป็นการบรรลุผลความสำเร็จตามประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระพรแห่ง “การเป็นหนึ่งเดียวกัน” (Koinonia) (อ้างถึง Congregation for the Doctrine of the Faith, “Communionis notio”, n.1:l.c.838)  ซึ่งเป็นผลงานของพระจิตเจ้า    “การเป็นหนึ่งเดียวกัน” แสดงถึง แก่นที่แท้จริงระหว่างพระศาสนจักรสากลกับพระศาสนจักรเฉพาะถิ่นทั้งหลาย ที่ก่อตั้งชุมชนคริสตชน  การเป็นหนึ่งเดียวกันได้เกิดเป็นจริง และสามารถมองเห็นได้ในลักษณะหลากหลายที่เต็มไปด้วยความจริงอันน่าสนใจของชุมชนคริสตชนทั้งหลายที่มีอยู่ในขณะนี้

อันเป็นที่ซึ่งคริสตชนทั้งหลายเกิดมามีส่วนในความเชื่อ  ได้รับการอบรมในความเชื่อและดำเนินชีวิตตามความเชื่อ ได้แก่ ครอบครัว  วัด  โรงเรียนคาทอลิก  สมาคมและคณะคริสตชนต่างๆ   กลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐานทั้งหลาย (BEC)  ชุมชนเหล่านี้คือสถานที่ที่ใช้สอนคำสอน  และเป็นแหล่งชุมชนที่มีการสอนคำสอนขั้นเริ่มเข้าสู่ชีวิตคริสตชนและการศึกษาต่อเนื่องในเรื่องความเชื่อเกิดขึ้นจริง (อ้างถึง MPD 13)

254    ชุมชนคริสตชนเป็นแหล่งกำเนิด  สถานที่และเป้าหมายของการสอนคำสอน  การประกาศพระวรสารเริ่มต้นด้วยชุมชนคริสตชน  และการเชื้อเชิญมนุษย์ให้กลับใจมาเชื่อและติดตามพระคริสตเจ้าเสมอ  ชุมชนแห่งเดียวกันนี้เองที่ต้อนรับผู้ที่ประสงค์จะรู้จักพระเป็นเจ้าดีขึ้น  และให้ชีวิตใหม่เข้ามาในตัวเขา   ชุมชนคริสตชนเข้าร่วมกับผู้ที่เตรียมตัวเป็นคริสตชนและผู้ที่กำลังเรียนคำสอน (ในกิจกรรมการสอนคำสอน-ผู้แปล)  และด้วยความห่วงใยแบบมารดาของชุมชน ทำให้ผู้ที่เรียนคำสอนเหล่านี้มีส่วนในประสบการณ์ชีวิตแห่งความเชื่อของชุมชน  และรวมพวกเขาเข้าไว้ในชุมชน (อ้างถึง CT 24)
    การสอนคำสอนยังคงเหมือนเดิมเสมอ  แม้ว่าสถานที่ต่างๆ (loci) (CT 67a) ของการสอนคำสอนจะทำให้ลักษณะของการสอน คำสอนแตกต่างกันไปตามแนวทางของแต่ละแห่ง  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้ถึงบทบาทของชุมชนแต่ละประเภท