foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

รูปการต่างๆ (Dimensions) ของการฝึกอบรม คือการเป็น  การรู้และความมีทักษะทางสังคม
238    การฝึกอบรมครูคำสอนประกอบด้วยรูปการต่างๆ ที่แตกต่างกันไป  รูปการที่มีความลึกซึ้งที่สุดกล่าวถึง การเป็นที่แท้จริงของครูคำสอนทั้งด้านความเป็นมนุษย์และความเป็นคริสตชนของเขา   เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น  การฝึกอบรมต้องช่วยครูคำสอนให้บรรลุวุฒิภาวะในฐานะที่เป็นบุคคลหนึ่ง  เป็นผู้มีความเชื่อคนหนึ่งและในฐานะผู้เผยแผ่ธรรมคนหนึ่ง (apostle) นี้คือสิ่งที่ครูคำสอนต้องรู้เพื่อจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเขาให้บรรลุผลอย่างดี    รูปการนี้ถูกส่งผ่านไปสู่การอุทิศตนสองส่วน คือ การอุทิศตนแก่ข่าวสารและแก่มนุษย์  ซึ่งเรียกร้องให้ครูคำสอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับข่าวสารที่เขาจะถ่ายทอดอย่างดีพอ  และต้องรู้เกี่ยวกับบุคคลที่จะรับการถ่ายทอดพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่บุคคลเหล่านั้นอาศัยอยู่  นี้จึงเป็นรูปการความมีทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นการรู้ถึงวิธีการถ่ายทอดข่าวสาร เพื่อที่จะได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสื่อสาร  การฝึกอบรมครูคำสอนเฝ้าดูแลเพื่อทำให้ครูคำสอนเป็น “ผู้อบรมมนุษย์และชีวิตของมนุษย์ (ในความเชื่อ)” (CT 22d)