foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการนำความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรม
206    “การนำความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรม เป็นงานที่ต้องให้ประชากรทั้งมวลของพระเป็นเจ้าเข้ามีส่วนร่วม  มิได้เป็นงานของผู้เชี่ยวชาญบางท่านเท่านั้น โดยเหตุที่ประชากรส่อให้เห็นความสามารถเหนือธรรมชาติที่จะเข้าใจความเชื่อ (sensus fidei)  อันเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหยุดพิจารณาได้  การนำความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรมเป็นเรื่องจำเป็นที่ประชากรของพระเป็นเจ้าต้องได้รับการแนะนำและกระตุ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการบังคับเพื่อมิให้เกิดการตอบโต้ในเชิงลบจากคริสตชนทั้งหลาย 

การนำความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรมต้องเป็นการแสดงออกในชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเติบโตอย่างสมบูรณ์ภายในชุมชนนั้นเอง   และไม่เป็นเพียงผลของการวิจัยอันเลอเลิศ” (RM 54) การผลักดันให้พระวรสารบังเกิดขึ้นในสภาพมนุษย์ตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า  เป็นภารกิจเฉพาะในการนำความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรม  ซึ่งต้องการความร่วมมือในการสอนคำสอนของประชากรทั้งมวลที่ดำเนินชีวิตในสถานการณ์ทางวัฒนธรรมเดียวกัน คือทั้งสถาบันนักบวช  บรรดาผู้ทำงานอภิบาล (ครูคำสอน)  และฆราวาส