foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ภาระในเรื่องการสอนคำสอนเพื่อการนำความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรม (CT 53)
203    ภาระต่างๆ เหล่านี้ประกอบกันเป็นองค์รวมและได้รับการสรุปไว้เป็นขั้นๆ ดังนี้
    - ต้องรู้ลึกในวัฒนธรรมของบุคคลและขนาดการซึมซาบวัฒนธรรมไว้ในชีวิตของบุคคลต่างๆ
    - ต้องสำนึกถึงความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมในตัวพระวรสารเอง  ซึ่งต้องยืนยันว่าวัฒนธรรมในพระวรสารนี้มิใช่สิ่งที่เกิดมาจากความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมของมนุษย์ (human cultural humus)   ในอีกด้านหนึ่งก็มิอาจปฏิเสธได้ว่า พระวรสารต้องผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมทั้งหลายตั้งแต่สมัยแรกเริ่มการประกาศพระวรสารตลอดจนทุกวันนี้

    - ต้องประกาศการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งคือ การกลับใจที่มีพระวรสารเป็นเหมือนพลังที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่ซึ่งดำเนินงานในวัฒนธรรม (อ้างถึง CT 53)
    - ต้องเป็นประจักษ์พยานถึงเรื่องเหนือธรรมชาติ และพลังอันมิรู้ดับของพระวรสารโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมและขณะเดียวกันก็เข้าใจถึงเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายของพระวรสารที่อาจเข้าร่วมในวัฒนธรรม
    - ต้องส่งเสริมการจัดทำพระวรสารที่ใช้สำนวนคำพูดใหม่ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศพระวรสาร  โดยพิจารณาดูภาษาของสัตบุรุษซึ่งเป็นมรดกส่วนรวมของสัตบุรุษและเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของกลุ่มชนที่มีความเชื่อเหมือนกัน
    - ต้องรักษาเนื้อหาแห่งความเชื่อไว้อย่างครบถ้วน  แต่ต้องทำให้มั่นใจว่าบางสูตรที่เกี่ยวข้องกับข้อความเชื่อซึ่งสืบต่อกันมาต้องได้รับการอธิบายและแสดงให้เห็น โดยมีการพิจารณาถึงสภาพการณ์ต่างๆ ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของผู้รับการอบรม  และเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เนื้อหาต่างๆผิดหรือเสียรูปลักษณ์ไป