foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การสอนคำสอนตามวัย

ข้อสังเกตทั่วไป
171    การสอนคำสอนที่เป็นไปอย่างเหมาะสมกับวัยต่างๆ กันเป็นงานสำคัญของชุมชนคริสตชน  ความจริงประการหนึ่งก็คือ ความเชื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคคลหนึ่งๆ ในขณะที่ทุกๆช่วงชีวิตก็เปิดสู่การท้าทายในเรื่องการเสื่อมถอยของการเป็นคริสตชน แต่เหนือสิ่งใดบุคคลหนึ่งๆจะเข้มแข็งขึ้นได้ก็ด้วยการขานรับใหม่ในกระแสเรียก คริสตชนเรื่อยไป
    ดังนั้น  การสอนคำสอนจะต้องได้รับการจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน แต่ส่งเสริมกันอย่างดี  โดยคำนึงถึงความต้องการต่างๆ และศักยภาพของบุคคลทั้งหลายที่รับการสอนคำสอน (อ้างถึง CT 45) 
    ด้วยเหตุนี้เอง  การสอนคำสอนจึงต้องให้ความสนใจในปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางด้านมนุษยวิทยา  หรือเกี่ยวกับการอภิบาลทางเทววิทยา  รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์อันทันสมัย  วิธีการต่างๆทางวิชาครูที่เตรียมพร้อมสำหรับกลุ่มอายุต่างๆ  ลำดับขั้นต่างๆ กันในการเดินทางแห่งความเชื่อต้องถูกรวบรวมไว้อย่างรอบคอบด้วยความใส่ใจว่า ช่วงต่างๆ ที่ต่อเนื่องของการสอนคำสอนทำให้การสอนคำสอนสมบูรณ์ด้วยความกลมกลืนกันของแต่ละช่วง  เพราะฉะนั้น การอ้างถึงการสอนคำสอนผู้ใหญ่จึงเป็นประโยชน์ในเชิงวิธีการสอนคำสอน  โดยอาศัยความเข้าใจในการสอนคำสอนผู้ใหญ่มาปรับปรุงการสอนคำสอนสำหรับวัยอื่นๆ
    บทนี้มุ่งจัดทำเพียงองค์ประกอบสำคัญโดยทั่วไป  โดยการให้แบบอย่างและปล่อยให้คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนของพระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ  และของสภาพระสังฆราชต่างๆ ดำเนินการให้รายละเอียดมากขึ้น