foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การประยุกต์เรียกร้องให้เนื้อหาในการสอนคำสอนเป็นดั่งอาหารอันทรงคุณค่าและเหมาะสม (อ้างถึง GS 44; EN 63; CT 31; CCC 24-25)
169    “การประยุกต์ในเรื่องการพูดถึงความสำคัญของถ้อยคำที่ ถูกเปิดเผยและการพยายามทำให้ผู้อื่นเชื่อในถ้อยคำนี้ต้องอาศัยกฎประการหนึ่งสำหรับการประกาศพระวรสารทุกรูปแบบเสมอ” (GS 44)   ทั้งนี้ก็เป็นเพราะมีการกระตุ้นจากภายในพระศาสนจักรอันเกี่ยวกับเทววิทยาในเรื่องการบังเกิดเป็นมนุษย์  ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการเบื้องต้นด้านวิธีสอนในเรื่องการสื่อสารมวลชนทั้งหลายที่มีประสิทธิภาพของมนุษย์  และสะท้อนถึงการปฏิบัติของพระศาสนจักรตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา  เราต้องเข้าใจว่าการประยุกต์นี้เป็นการกระทำของพระศาสนจักรซึ่งมีลักษณะของมารดา  และเป็นผู้ซึ่งสำนึกว่าบุคคลมนุษย์เป็นดั่ง “ไร่นาของพระเจ้า” (1คร 3:9)  

ดังนั้นจึงไม่ควรถูกประณาม แต่ต้องได้รับการบ่มเพาะในความหวัง พระศาสนจักรเริ่มเข้าหาบุคคลแต่ละคนด้วยการยอมรับอย่างแท้จริงถึงความหลากหลายของสถานการณ์และวัฒนธรรม  และรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพของภาษาทั้งหลายที่สื่อถึงพระวาจาที่ช่วยให้รอดหนึ่งเดียว  ด้วยเหตุนี้พระวรสารจึงถูกส่งผ่านเหมือนอาหารแท้อันน่าพอใจ  มีคุณค่าและเพียงพอ  ดังนั้นแผนการสอนแบบพิเศษใดๆในการสอนคำสอนจึงต้องได้รับการผลักดันจากบรรทัดฐานนี้  และการสร้างสรรค์รวมทั้งความชำนาญของครูคำสอนต้องเคารพต่อบรรทัดฐานนี้เช่นกัน

การประยุกต์ต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
170    การประยุกต์ต้องได้รับการทำให้บรรลุผลตามสถานการณ์ ที่แตกต่างกันที่ซึ่งพระวาจาของพระเป็นเจ้าถูกถ่ายทอดไป (อ้างถึง RM 33) โดยมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงคือ “ความแตกต่างของวัฒนธรรม  วัย  วุฒิภาวะฝ่ายจิต  สถานการณ์ต่างๆด้านสังคมและพระศาสนจักรท่ามกลางบรรดาบุคคลที่เป็นเป้าหมาย (ของการสอนคำสอน)” (CCC 24)  และพวกเขาควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ  โดยต้องจดจำไว้ว่าในสถานการณ์ส่วนมาก การประยุกต์ต้องระลึกถึงองค์ประกอบทั้งหมดของบุคคลหนึ่งและความเป็นเอกภาพอันเป็นเนื้อแท้ของเขาตามวิสัยทัศน์ของพระศาสนจักร  ด้วยเหตุผลนี้ การสอนคำสอนจึงมิได้หยุดอยู่ที่การพิจารณาเพียงองค์ประกอบภายนอกของสถานการณ์หนึ่งที่ต้องเผชิญเท่านั้น  แต่ยังใส่ใจในโลกภายในของบุคคลนั้น -อันเป็นความจริงของการเป็นมนุษย์-  ซึ่งก็คือ “หนทางที่มีความสำคัญอันดับแรกสำหรับการเดินทางเพื่อปฏิบัติพันธกิจให้สำเร็จลุล่วงของพระศาสนจักร” (RH 14)  วิธีการปฏิบัติเช่นนี้เองที่ได้ถูกกำหนดเป็นกระบวนการหนึ่งของการประยุกต์ที่จะเหมาะสมยิ่งขึ้น  หากมีการพิจารณาปัญหา ความปรารถนา และความต้องการภายในของบุคคล