foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วิธีสอนของพระศาสนจักร
141    ในตอนเริ่มต้นจริงๆ ของพระศาสนจักร  พระศาสนจักรซึ่งเริ่มต้นในพระคริสตเจ้าก็อยู่ “ในลักษณะของศีลศักดิ์สิทธิ์ประการหนึ่ง” (LG 1)   ได้ปฏิบัติพันธกิจของพระศาสนจักรในลักษณะที่เป็นการสืบเนื่องวิธีสอนของพระบิดาและพระบุตรอย่างแท้จริงและสามารถเห็นได้   พระศาสนจักร “ในฐานะที่เป็นมารดาของเรายังเป็นผู้ให้การศึกษาเรื่องความเชื่อแก่เราด้วย” (CCC 196; เทียบ GE 3c)
    ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือ เหตุผลอันลึกซึ้งที่ทำให้กลุ่มคริสตชนอยู่ในการสอนคำสอนอันเป็นชีวิตของกลุ่มเอง  ดังนั้นกลุ่มคริสตชนจึงประกาศ  เฉลิมฉลอง  ปฏิบัติงาน และยังคงเป็นศูนย์กลางของการสอนคำสอนที่สำคัญที่สุดและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิต
    ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา พระศาสนจักรได้ผลิตสิ่งล้ำค่าอันหาที่เปรียบมิได้เกี่ยวกับวิธีสอนในเรื่องความเชื่อ  ดังนี้ สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดคือการเป็นประจักษ์พยานของบรรดานักบุญและครู คำสอนทั้งหลาย  วิถีทางดำเนินชีวิตอันหลากหลายและรูปแบบดั้งเดิมต่างๆ ของการสื่อสารเรื่องศาสนา  อย่างเช่นในระยะเวลาเรียนคำสอน  หนังสือคำสอนต่างๆ  คู่มือต่างๆ สำหรับการดำเนินชีวิตคริสตชน  มรดกที่มีค่าของบรรดาปิตาจารย์ในเรื่องการสอนคำสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อ  ในเรื่องหน่วยงานทั้งหลายและงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสอนคำสอน   ทุกๆ สิ่งที่กล่าวถึงนี้ก่อเกิดเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของการสอนคำสอนและเข้าสู่ความทรงจำของกลุ่มชนและการดำเนินงานสอนของครูคำสอนโดยความชอบธรรม