foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ประเภทหนังสือของหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
124    เราจำเป็นต้องเข้าใจประเภทหนังสือของหนังสือคำสอน พระศาสนจักรคาทอลิก  เพื่อที่จะได้สนับสนุนบทบาทอันมีอำนาจตามที่พระศาสนจักรได้มอบให้ในการปฏิบัติและฟื้นฟูกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนคำสอนในยุคปัจจุบัน  ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของหนังสือนี้ก็คือ
    - ประการสำคัญก่อนสิ่งใด    หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก เป็นหนังสือคำสอนเล่มหนึ่ง  ซึ่งต้องกล่าวว่าคือ หนังสือที่เป็นทางการตามอำนาจสอนของพระศาสนจักร ที่ได้รวบรวมเหตุการณ์และข้อเท็จจริงพื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยให้รอดซึ่งแสดงถึงความเชื่อที่ประชากรของพระเป็นเจ้ามีส่วนร่วม   และตั้งสิ่งอ้างอิงพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสอนคำสอนไว้ในรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นองค์รวมแห่งพื้นฐานที่เชื่อถือได้
    - โดยเหตุที่เป็นหนังสือคำสอนเล่มหนึ่ง      หนังสือคำสอน พระศาสนจักรคาทอลิกรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรากฐานและธรรมดาสำหรับชีวิตคริสตชน  โดยมิได้มี “การนำเสนอเหมือนคำสอนต่างๆที่มีการอธิบายความหมายเกี่ยวกับความเชื่อในลักษณะพิเศษ ซึ่งเป็นเพียงแค่ความเห็นต่างๆที่เป็นส่วนตัวหรือแนวคิดต่างๆของโรงเรียนสอนเทววิทยาบางแห่ง” (อ้างถึง GCD(1971) 119) 
    - หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกยังเป็นหนังสือที่มีลักษณะเป็นสากลและถูกมอบให้แก่พระศาสนจักรทั้งปวง  ได้นำเสนอองค์รวมแห่งความเชื่อที่ทันสมัยซึ่งรวมเอาคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  รวมถึงความเป็นห่วงในเรื่องศาสนาและศีลธรรมในยุคปัจจุบันไว้ด้วย  อย่างไรก็ตาม “เนื่องจากหนังสือคำสอนนี้มิได้มีการเตรียมการประยุกต์การนำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อและวิธีการสอน คำสอนแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย วัยที่ต่างกัน  วุฒิภาวะทางด้านจิตใจ  และสถานการณ์ในสังคมและในพระศาสนจักรของบรรดาบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการสอนคำสอน  ดังนั้นการประยุกต์ต่างๆที่จำเป็นอย่างยิ่งนี้จึงเป็นความรับผิดชอบของหนังสือคำสอนระดับท้องถิ่น  และยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่สอนสัตบุรุษ” (CCC 24)