foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

โครงสร้างของหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
122    หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกมีโครงสร้างที่ถูกจัด ขึ้นตามคุณลักษณะพื้นฐานของชีวิตคริสตชน  4 ประการ คือ การประกาศยืนยันความเชื่อ  การเฉลิมฉลองทางพิธีกรรม  หลักศีลธรรมจากพระวรสารและบทภาวนา  คุณลักษณะทั้งสี่ประการนี้เกิดจากแหล่งเดียวกันคือ พระธรรมล้ำลึกเกี่ยวกับคริสตศาสนา ซึ่งก็คือ
    - เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ (ภาคที่ 1)
    - ซึ่งได้รับการเฉลิมฉลองและถูกสื่อสารในการกระทำต่างๆ ทางพิธีกรรม (ภาคที่ 2)
    - และเป็นสิ่งที่ให้ความรู้และสนับสนุนบรรดาบุตรทั้งหลายของพระเป็นเจ้าในการปฏิบัติตนของพวกเขา (ภาคที่ 3)
    - เป็นพื้นฐานแห่งคำภาวนาของเรา  อันมีบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบทที่มีคำพูดที่แสดงออกอย่างครบสมบูรณ์  และเป็นจุดประสงค์ของการอ้อนวอน  การสรรเสริญและการภาวนาเพื่อมวลชน (ภาคที่ 4) (FD 3d)

    และโครงสร้างที่ประกอบด้วยสี่ส่วนนี้ได้พัฒนาส่วนสำคัญต่างๆ แห่งความเชื่อคือ
    - ความเชื่อในพระตรีเอกภาพและแผนการช่วยให้รอดพ้นของพระองค์
    - การทำให้ศักดิ์สิทธิ์โดยพระเป็นเจ้าในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับศีลศักดิ์สิทธิ์
    - การรักพระเป็นเจ้าอย่างสิ้นสุดจิตใจ  และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
    - คำภาวนาในขณะที่รอคอยให้พระอาณาจักรของพระองค์มาถึง  และการพบพระองค์แบบเผชิญหน้า
    หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ยังอ้างถึงความเชื่ออย่างที่ได้เชื่อถือ เฉลิมฉลอง ดำเนินชีวิตและสวดภาวนามาแล้ว  สิ่งนี้ได้เรียกร้องให้มีการอบรมชีวิตคริสตชนอย่างครบถ้วน  โครงสร้างหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกได้มาจากความเป็นเอกภาพอันล้ำลึกของชีวิตคริสตชน  ซึ่งยังคงรักษาความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่าง “กฎการสวดภาวนา” “กฎการเชื่อถือ” และ “กฎการดำเนินชีวิต” (“lex orandi” , “lex credendi” , “lex vivendi”)  “พิธีกรรมนั้นเองก็คือการภาวนา  การยืนยันความเชื่อก็เหมาะที่จะทำกันในพิธีนมัสการพระเป็นเจ้า  พระหรรษทานอันเป็นผลมาจากศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เป็นสภาพที่จะต้องมีอยู่เพื่อการดำเนินชีวิตคริสตชนอันมิอาจมีสิ่งใดมาแทนได้เหมือนกับการเข้าร่วมพิธีกรรมของพระศาสนจักรต้องมีความเชื่ออยู่ด้วย  หากความเชื่อมิได้มีการแสดงออกด้วยกิจการ  มันก็คือความเชื่อที่ตายแล้ว  และมิอาจนำไปสู่ชีวิตนิรันดรได้” (FD 2e)
    ด้วยเหตุที่หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกได้ถูกจัดระบบด้วยความรอบคอบตามเสาหลักทั้งสี่ (อ้างถึง CCC 13) ซึ่งสนับสนุนการถ่ายทอดความเชื่อ  (คือบทข้าพเจ้าเชื่อ  ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  พระบัญญัติสิบประการ  และบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย)  หนังสือคำสอนนี้จึงได้รับการเสนอเป็นดังจุดอ้างอิงด้านคำสอน (อ้างถึง ภาคที่ 1 บทที่ 3)  และเพื่อช่วยในการร่างหนังสือคำสอนต่างๆ ในระดับท้องถิ่นขึ้นมาใช้   อย่างไรก็ดี หนังสือคำสอนนี้ก็มิได้กำหนดรูปแบบหนังสือคำสอนระดับท้องถิ่น  “โครงสร้างที่ดีที่สุดสำหรับการสอนคำสอนจะเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เป็นรูปแบบเฉพาะท้องถิ่น  และไม่สามารถถูกกำหนดเพื่อพระศาสนจักรทั้งหมดโดยหนังสือคำสอนธรรมดาเล่มหนึ่ง” (ดูอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ)   ความซื่อสัตย์ต่อคำสอนคาทอลิกอย่างแท้จริงทำให้เกิดการนำเสนอคำสอนในรูปแบบที่หลากหลายสำหรับสภาพการณ์ต่างๆ