คุณลักษณะและเป้าหมายของหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
121    อารัมภบทในหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  กล่าว ถึงเป้าหมายของหนังสือไว้ดังนี้ “หนังสือคำสอนนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอองค์รวมแห่งพื้นฐานของเนื้อหาหลักและจำเป็นที่สุดของ คำสอนคาทอลิก ซึ่งคำนึงทั้งความเชื่อและศีลธรรมต่างๆ โดยการพิจารณาตามหลักของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  และกระบวนการสืบทอดความเชื่อคาทอลิก” (CCC 11)  อำนาจสอนของพระศาสนจักรมีจุดมุ่งหมายที่จะรับใช้งานบริการของพระศาสนจักรในยุคปัจจุบันโดยใช้หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ด้วยความตระหนักว่าหนังสือคำสอนนั้นเป็น

    - “เครื่องมืออันเหมาะสมและถูกต้อง  เพื่อการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักร” (FD 4a) ทั้งต้องการส่งเสริมสายสัมพันธ์แห่งเอกภาพในความเชื่อโดยการช่วยบรรดาศิษย์ทั้งหลายของพระเยซูคริสตเจ้าให้ทำ “การประกาศยืนยันความเชื่อหนึ่งเดียวที่ได้รับมาจากบรรดาอัครสาวก” (CCC 815)
    - “มาตรฐานที่แน่นอนสำหรับการสอนเรื่องความเชื่อ” (FD 4a)  หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกแสดงการขานรับที่ชัดเจนต่อสิทธิอันชอบธรรมของผู้รับศีลล้างบาปทุกคนที่จะได้เรียนรู้จากพระศาสนจักรในสิ่งที่พระศาสนจักรได้รับมาและสิ่งที่พระศาสนจักรเชื่อ  ดังนั้นหนังสือคำสอนนี้จึงเป็นจุดอ้างอิงพิเศษสำหรับการสอนคำสอนและสำหรับศาสนบริการด้านพระวาจาในรูปแบบอื่นๆ
    - “เนื้อหาสาระที่ใช้อ้างอิงได้อย่างมั่นใจและถูกต้องแท้จริงสำหรับการสอนคำสอนคาทอลิกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเตรียมจัดทำหนังสือคำสอนต่างๆ ในระดับท้องถิ่น” (FD 1f)  อันที่จริงหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก “ก็มิได้มีวัตถุประสงค์จะให้ใช้แทนที่หนังสือคำสอนระดับท้องถิ่น (ที่ได้รับอนุมัติใช้ในแนวทางเฉพาะ)” (FD 4d)  แต่ทว่า “เพื่อใช้ส่งเสริมและช่วยในการเขียนหนังสือคำสอนระดับท้องถิ่นขึ้นมาใหม่  โดยคำนึงถึงสถานการณ์ต่างๆ และวัฒนธรรมอันหลากหลาย  ในขณะเดียวกันก็มีการอนุรักษ์เอกภาพแห่งความเชื่อและความซื่อสัตย์ต่อคำสอนคาทอลิกไว้อย่างถี่ถ้วน” (FD 4d)
    คุณลักษณะหรือลักษณะพิเศษซึ่งจำเพาะสำหรับเอกสาร แห่งอำนาจสอนฉบับนี้เกิดจากความจริงที่ว่า เอกสารนี้คือองค์รวมแห่งความเชื่อที่สมบูรณ์   ดังนั้นจึงมีคุณค่าแก่สากล (universal value) ด้วยลักษณะเช่นนี้เองที่ทำให้หนังสือคำสอนคาทอลิกแตกต่างจากเอกสารแห่งอำนาจสอนฉบับอื่นๆ ที่มิได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อนำเสนอองค์รวมแห่งความเชื่อเช่นนี้  ทั้งยังแตกต่างจากหนังสือคำสอนต่างๆ ในระดับท้องถิ่นซึ่งถูกกำหนดไว้สำหรับงานบริการแก่ส่วนหนึ่งของประชากรของพระเป็นเจ้าที่มีลักษณะเฉพาะภายในขอบข่ายของชุมชนหนึ่งของพระศาสนจักร