หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการนำเสนอสาร (แห่งพระวรสาร)
97    หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อการนำเสนอสารแห่งพระวรสารในการสอนคำสอนเชื่อมโยงกันและกันอย่างสนิทแนบแน่น  เนื่องด้วยเกิดมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
    - สารอันมีศูนย์กลางอยู่ที่องค์พระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า (christocentricity)  นำเสนอมุมมองเรื่องพระตรีเอกภาพของสารเดียวกันโดยพลังขับเคลื่อนที่มีอยู่ในสารตั้งแต่แรกเริ่ม
    - การประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า  มีศูนย์กลางอยู่ที่พระพรแห่งการช่วยให้รอดพ้น  มีความหมายว่าเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ
    - คุณลักษณะของสารตามแนวของพระศาสนจักรแสดงให้เห็นลักษณะพิเศษด้านประวัติศาสตร์ของสาร  เพราะการสอนคำสอนก็เป็นเช่นเดียวกับการประกาศพระวรสารทุกรูปแบบ คือ ได้รับการทำให้เป็นจริงใน “ยุคของพระศาสนจักร”
    - สารแห่งพระวรสารต้องการนำความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรม (inculturation) เพราะว่าข่าวดีนี้จะต้องเกิดขึ้นจริงสำหรับชนทุกชาติ  การนี้จะสำเร็จลงได้ก็ต่อเมื่อมีการเสนอสารแห่งพระวรสารอย่างครบถ้วนและด้วยเนื้อแท้ของสาร
    - สารแห่งพระวรสารเป็นสารที่มีข้อความจริงต่างๆ อย่างครบถ้วนด้วยลำดับขั้นแห่งความจริงของตนเอง  ซึ่งภาพอันกลมกลืนของพระวรสารนี้เองที่เปลี่ยนสารนั้นให้กลายเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายลึกซึ้งสำหรับมนุษย์
    แม้ว่าหลักเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้จะใช้ได้กับศาสนบริการด้านพระวาจาทั้งหมด   ก็ยังต้องได้รับการพัฒนาให้สัมพันธ์กับการสอนคำสอน