foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

แหล่งที่มาของเนื้อหาในการสอนคำสอน (อ้างถึง GCD (1971) 45) 
95    พระวาจาของพระเป็นเจ้าที่มีอยู่ในกระบวนการสืบทอดความเชื่อคาทอลิกอันศักดิ์สิทธิ์และพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
    - ได้รับการรำพึงและมีการเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นโดยการอาศัยความสามารถที่จะเข้าใจความเชื่อของประชากรทั้งมวลของพระเป็นเจ้า   มีการชี้นำโดยผู้มีอำนาจสั่งสอนในพระศาสนจักรซึ่งสอนด้วยอำนาจ
    - ได้รับการเฉลิมฉลองในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  โดยที่พระวาจาของพระเป็นเจ้านั้นถูกประกาศ  ถูกรับฟัง  ถูกดูดซับสู่ชีวิตภายใน  และถูกอธิบายอย่างสม่ำเสมอ
    - ส่องสว่างในชีวิตของพระศาสนจักร  ในประวัติศาสตร์พระศาสนจักรอันยาวนาน 2000 ปี  ในการเป็นสักขีพยานของคริสตชน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นพยานของบรรดานักบุญ

    - ได้รับการอธิบายอย่างลึกซึ้งโดยงานวิจัยทางเทววิทยา  ซึ่งช่วยให้บรรดาผู้ที่มีความเชื่อพัฒนาความเข้าใจในพระธรรมล้ำลึกที่ต้องเชื่ออันมีความสำคัญแก่พวกเขา
    - ได้กลายเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ในคุณค่าอันแท้จริงทางศาสนาและจริยธรรมที่มีอยู่มากมาย  อันเปรียบเสมือน “เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา” ซึ่งถูกหว่านไว้แล้วในสังคมมนุษย์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย

96    สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งที่มาทั้งหมดของเนื้อหาในการสอนคำสอนซึ่งมีทั้งที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกและมีความสำคัญรองลงมา  แต่ก็ไม่ควรจะได้รับความเข้าใจเฉพาะในความหมายที่จำกัด (อ้างถึง GCD (1971) 45b)  พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ คือ  “พระดำรัสของพระเป็นเจ้า ที่ได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยการดลใจของพระจิตเจ้า”  (DV 9)  กระบวนการสืบทอดความเชื่อคาทอลิกอันศักดิ์สิทธิ์ “ถ่ายทอดพระวาจาของพระเป็นเจ้าทั้งครบที่องค์พระคริสต์  พระอาจารย์และพระจิตเจ้ามอบให้บรรดาอัครสาวกรับผิดชอบ” (DV 9)  อำนาจสอนของพระศาสนจักรมีหน้าที่ให้ “การตีความพระวาจาของพระเป็นเจ้าอย่างถูกต้อง” (DV 10b) และการทำเช่นนี้ในนามของพระคริสตเจ้า  เป็นการทำให้บริการขั้นพื้นฐานของพระศาสนจักรสำเร็จลุล่วงไป กระบวนการสืบทอดความเชื่อคาทอลิก พระคัมภีร์และอำนาจสอนของพระศาสนจักรทั้งสามอย่างนี้เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น  เป็นแหล่งที่มาหลักของการสอนคำสอนตามวิถีทางของตน  (DV 10c)  แต่ละแหล่งที่มาซึ่งมีความสำคัญรองลงมาก็มีภาษาเฉพาะของตนเอง  ซึ่งได้ถูกแสดงออกเป็นถ้อยคำด้วยความหลากหลายอย่างสมบูรณ์ของ “เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ” การสอนคำสอนเป็นการสืบทอดอันมีชีวิตของเอกสารต่างๆ ดังกล่าว (อ้างถึง MPD 9)  คือ ข้อความที่ถูกคัดมาจากพระคัมภีร์  เอกสารด้านพิธีกรรม  บทความต่างๆ ของปิตาจารย์  กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มาจากอำนาจสอนของพระศาสนจักร  ข้อความเชื่อ  คำพยานในเรื่องต่างๆ ของบรรดานักบุญ  และข้อคิดต่างๆ ทางด้านเทววิทยา
    แหล่งที่มาอันมีชีวิตแห่งพระวาจาของพระเป็นเจ้า  และ “แหล่งที่มาต่างๆ” ที่เกิดจากพระวาจาของพระเป็นเจ้าและผ่านทางแหล่งที่มานี้พระวาจาของพระเป็นเจ้าจึงเป็นที่รู้จัก  ได้ให้หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อการถ่ายทอดสารแห่งพระวรสารแก่ทุกคนที่ตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์ในการสอนคำสอนพวกเขา