foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เป้าหมายของการสอนคำสอน คือความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์
80    เป้าหมายสุดท้ายอันสมบูรณ์ที่สุดของการสอนคำสอน มิใช่เพียงแนะนำให้มนุษย์ได้สัมผัสกับองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้น  แต่จะต้องให้เขาได้ร่วมสัมพันธ์กับพระองค์อย่างแน่นแฟ้น”  (CT 5 อ้างถึง CCC 426, AG 14a)  เราต้องเข้าใจว่า งานประกาศพระวรสารทั้งหมดเป็นเหมือนการสนับสนุนการร่วมสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์  เริ่มต้นด้วยการกลับใจ “ขั้นต้น”  (AG 13b) ของบุคคลหนึ่งมาหาพระเป็นเจ้า  ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระจิตเจ้า ผ่านทางการประกาศพระวรสารขั้นแรก  การสอนคำสอนมุ่งไปที่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการพัฒนาความเชื่อในขั้นที่หนึ่งได้อย่างสมบูรณ์  ทั้งยังเสนอทางช่วยบรรดาผู้ที่เพิ่งกลับใจให้ “ได้รู้จักพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งเขาได้มอบตัวของเขาไว้ในความดูแลดียิ่งขึ้น  เพื่อให้เขาได้รู้ “พระธรรมล้ำลึก” ของพระองค์  พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าตามที่พระองค์ทรงประกาศไว้  ความปรารถนาและข้อคิดเห็นในพระวรสารของพระองค์  และหนทางที่พระองค์มอบให้แก่ผู้ที่ปรารถนาจะติดตามพระองค์ไป” (อ้างถึง CT 20c)  ศีลล้างบาปเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ “เราถูกเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระคริสต์”  (อ้างถึง LG 7b) สนับสนุนการประกาศพระวรสารในการสอนคำสอน  โดยความช่วยเหลือของพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาป

81    การร่วมสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์  มีอำนาจในตนเองนำให้ศิษย์สามารถร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้มีความสัมพันธ์ด้วยอย่างลึกซึ้ง  คือกับพระเป็นเจ้าพระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์ลงมาในโลก  และกับพระจิตเจ้าผู้ผลักดันพันธกิจของพระองค์  ทั้งกับพระศาสนจักรอันเป็นร่างกายของพระองค์ซึ่งพระองค์พลีชีวิตให้  กับมนุษยชาติ  และกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่พระองค์ทรงปรารถนาจะมีส่วนในชะตาชีวิตของพวกเขา