foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การสอนคำสอน คือกิจกรรมที่เป็นคุณลักษณะของพระศาสนจักร

78    การสอนคำสอนเป็นการงานที่สำคัญประการหนึ่งของพระศาสนจักร  (ได้กล่าวแล้วในภาคที่ 1  บทที่ 1 เรื่อง “การถ่ายทอดการเปิดเผยโดยพระศาสนจักร  เป็นงานของพระจิตเจ้า”  และในภาคที่ 2  บทที่ 1 เรื่อง “ธรรมชาติของพระศาสนจักรในเรื่องสารแห่งพระวรสาร”  (อ้างถึง EN 60)  ซึ่งพูดถึงลักษณะตามธรรมชาติของพระศาสนจักรในการงานประกาศพระวรสาร)  ประเด็นที่แท้จริงของการสอนคำสอนก็คือ  พระศาสนจักรยังคงดำเนินพันธกิจของพระเยซู  พระอาจารย์เจ้า  และมีชีวิตชีวาโดยอาศัยพระจิตเจ้า  ถูกส่งไปเป็นครูสอนความเชื่อ  พระศาสนจักรเลียนแบบอย่างพระมารดาพระเจ้าในการเก็บรักษาพระวรสารไว้ในดวงใจของพระนาง (อ้างถึง LG 64 ; DV 10a)  พระศาสนจักรประกาศพระวรสาร  ประกอบพิธีกรรมและดำเนินชีวิตตามแบบพระวรสารและยังถ่ายทอดพระวรสารในการสอนคำสอนให้กับทุกคนที่ตัดสินใจติดตามองค์พระเยซูคริสต์  การถ่ายทอดพระวรสารนี้เป็นงานหนึ่งแห่งกระบวนการสืบทอดความเชื่อคาทอลิกของพระศาสนจักรที่มีชีวิต (อ้างถึง GCD (1971) 13)

    - พระศาสนจักรถ่ายทอดความเชื่อที่ตัวเองอาศัย  ได้แก่ ความเข้าใจของพระศาสนจักรในเรื่องพระธรรมล้ำลึกของพระเป็นเจ้าและแผนการช่วยให้รอดพ้นของพระองค์   วิสัยทัศน์ของพระศาสนจักรเรื่องกระแสเรียกสูงสุดของมนุษย์   รูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อการประกาศพระวรสาร ซึ่งสื่อถึงความชื่นชมยินดีแห่งพระอาณาจักร  ความหวังที่แผ่ไปทั่วพระศาสนจักรและความรักที่พระศาสนจักรมีต่อมนุษยชาติ  และบรรดาสิ่งสร้างของพระเป็นเจ้า
    - พระศาสนจักรถ่ายทอดความเชื่อด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ  โดยการหว่านความเชื่อลงในดวงใจของบรรดาผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาป  และผู้ที่จะเรียนคำสอนเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงประสบการณ์ชีวิตส่วนลึกซึ้งที่สุดของพวกเขา (อ้างถึง AG 22a ) การประกาศยืนยันความเชื่อที่รับมาจากพระศาสนจักร ( traditio -กระบวนการสืบทอดความเชื่อคาทอลิก)  ซึ่งงอกงามและเติบโตขึ้นระหว่างกระบวนการสอนคำสอนก็ถูกมอบคืนให้พระศาสนจักร (redditio) อย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยคุณค่านานาของวัฒนธรรมต่างๆ  (อ้างถึง CT 28 , RCIA 25, 183-187)  ช่วงระยะเวลาเตรียมตัวเป็นคริสตชน  จึงถูกเปลี่ยนไปเป็นศูนย์กลางหนึ่งของความเป็นคาทอลิกที่ลึกซึ้ง  และสถานการณ์หนึ่งของการฟื้นฟูพระศาสนจักรที่น่าตื่นเต้น

79    ในการถ่ายทอดความเชื่อและชีวิตใหม่  พระศาสนจักรดำเนินการในฐานะเป็นมารดาของมนุษยชาติที่ให้กำเนิดลูกๆ โดยอาศัยฤทธิ์อำนาจของพระจิตเจ้า  และเกิดมาจากพระเป็นเจ้า (อ้างถึง  LG 64)  เป็นที่แน่ชัดว่า “เพราะพระศาสนจักรเป็นมารดาและยังเป็นผู้อบรมความเชื่อของเราด้วย”  (อ้างถึง CCC 169)  นั่นคือ พระศาสนจักรเป็นทั้งมารดาและครูด้วยในเวลาเดียวกัน  โดยทางการสอนคำสอน  พระศาสนจักรบำรุงเลี้ยงบรรดาลูกๆ ของตนด้วยความเชื่อของพระศาสนจักรเอง และรวมพวกเขาเข้าเป็นสมาชิกครอบครัวพระศาสนจักร  ในฐานะเป็นมารดาที่ดี   พระศาสนจักรมอบพระวรสารซึ่งยังทรงอำนาจครบครันและบริสุทธิ์แก่พวกเขา  ดุจดังอาหารอันเหมาะสมที่อุดมด้วยวัฒนธรรมและการตอบสนองต่อความปรารถนาอันลึกสุดในจิตใจมนุษย์