foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การสอนคำสอน เป็น “ช่วงเวลา” หนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการประกาศพระวรสาร


63    พระสมณสาสน์เตือนใจเรื่องการสอนคำสอนในยุคปัจจุบัน  จัดบทบาทการสอนคำสอนไว้แน่นอนในพันธกิจของพระศาสนจักร   และระบุไว้ว่าการประกาศพระวรสารคือความเป็นจริงประการหนึ่งที่มีค่า ซับซ้อนและทรงพลัง ซึ่งประกอบด้วย “ช่วงเวลาต่างๆ” ที่จำเป็นแต่ก็แตกต่างกัน      พระสมณสาสน์นี้ยังบอกเสริมอีกว่า “การสอนคำสอน”  เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาต่างๆ ดังกล่าวนี้ -คือเป็นช่วงเวลาที่น่าสังเกตมาก-  ในลำดับขั้นตอนทั้งหมดของการประกาศพระวรสาร” (CT 18)  หมายความว่ามีกิจกรรมต่างๆ ที่ “เตรียม” (CT 18) ไว้เพื่อการสอนคำสอนและกิจกรรมอื่นๆ  ที่ “ต่อเนื่อง” (CT 18) มาจากการสอนคำสอน    “ช่วงเวลา” ของการสอนคำสอนเป็นช่วงเวลาที่มีการกลับใจมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์  และเตรียมการวางพื้นฐานให้กับการยอมรับพระองค์ครั้งแรก  บรรดาผู้กลับใจทั้งหลายอาศัย “ช่วงเวลาการฝึกอบรม  ซึ่งเป็นการฝึกดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างครบถ้วน” (AG 14)  ก็ได้ถูกนำเข้าสู่พระธรรมล้ำลึกแห่งการช่วยให้รอดพ้นและรูปแบบของชีวิตผู้ประกาศพระวรสาร    สิ่งนี้หมายถึง “การนำผู้ฟังเข้าสู่ชีวิตคริสตชนที่สมบูรณ์” (CT 18)

64    บทบาทของศาสนบริการด้านพระวาจาที่นำให้เกิดการเริ่ม ชีวิตคริสตชนนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ  การสอนคำสอนช่วยวางพื้นฐานสำหรับการสร้างความเชื่อ (น. ซีริล แห่งเยรูซาเล็ม)  ส่วนศาสนบริการด้านพระวาจาในรูปแบบอื่นๆ ก็จะดำเนินการสร้างความเชื่อให้ยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับบนพื้นฐานนั้น
    การสอนคำสอนที่นำเข้าสู่การเริ่มต้นชีวิตคริสตชนนี้เป็น ตัวเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างกิจกรรมธรรมทูตที่เชิญชวนให้มาถือความเชื่อ  กับกิจกรรมอภิบาลที่ช่วยหล่อเลี้ยงกลุ่มคริสตชนอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นการสอนคำสอนจึงไม่ใช่กิจการที่เป็นตัวเลือก  แต่เป็นรากและพื้นฐานสำหรับการสร้างบุคลิกลักษณะของศิษย์แต่ละคนให้แก่กลุ่มคริสตชนทั่วไป  หากไม่มีการสอนคำสอน  กิจกรรมธรรมทูตก็จะขาดความต่อเนื่อง  และไม่บังเกิดผล  ขณะเดียวกันกิจกรรมอภิบาลก็ขาดรากและกลายเป็นเรื่องผิวเผินและสับสน  เมื่อเกิดเหตุร้ายใดๆ  สิ่งสร้างทั้งหมดก็อาจจะพังทลายลงได้  (อ้างถึง มธ 7:24-27)
    ในความจริงที่ว่า  “การเติบโตภายใน (ของพระศาสนจักร)  และการตอบสนองของพระศาสนจักรที่สอดคล้องกับแผนการของพระเป็นเจ้านั้นมีการสอนคำสอนเป็นปัจจัยสำคัญ” (CT 13 อ้างถึง CT 15)  ด้วยเหตุผลนี้  การสอนคำสอนจึงต้องได้รับการพิจารณาให้เป็นงานอันดับแรกในการประกาศพระวรสารเสมอ