foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

สภาพสังคมและศาสนา  กับการประกาศพระวรสาร


10 resize58        การประกาศพระวรสารในโลกเผชิญกับภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาอันหลากหลาย  ซึ่งสามารถจำแนกได้  3 สภาพ (อ้างถึง RM 33)  ซึ่งควรมีการตอบสนองแบบเฉพาะเจาะจงและถูกต้อง
    ก) สภาพของ  “ชนชาติ  กลุ่มชน  และสถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งไม่รู้จักพระคริสต์และพระวรสารของพระองค์  หรือขาดชุมชนคริสตชนที่มีวุฒิภาวะพอจะให้กำเนิดความเชื่อในสภาพแวดล้อมของพวกเขาเอง  และประกาศความเชื่อนี้ต่อไปให้กับกลุ่มชนอื่นๆ ได้”  (RM 33b)  สภาพเช่นนี้  จำต้องมี “พันธกิจการเผยแผ่ธรรมสู่นานาชาติ”  (RM 33b)  ซึ่งควรเน้นกิจกรรมธรรมทูตกับเยาวชนและผู้ใหญ่  ลักษณะพิเศษของงานเผยแผ่ธรรมนี้เป็นเรื่องของการมุ่งไปหาผู้ที่ไม่ใช่ชาวคริสต์ และเชื้อเชิญให้พวกเขากลับใจ ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้  เราจะต้องพัฒนาการสอนคำสอนในช่วงเวลาเตรียมตัวรับศีลล้างบาป

    ข) ยิ่งกว่านั้น  ยังมีสภาพต่างๆในสถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมหนึ่งที่ชัดเจนว่า  “มีชุมชนคริสตชนมากมายที่มีโครงสร้างพระศาสนจักรอันเข้มแข็งและเหมาะสม พวกเขาร้อนรนในความเชื่อและในการดำเนินชีวิตคริสตชน   พวกเขาเป็นพยานถึงพระวรสารท่ามกลางบุคคลทั้งหลายที่แวดล้อมเขา  และมีสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องเผยแผ่ธรรมแก่นานาชาติ”  (RM 33c)  ชุมชนเหล่านี้ต้องการ “การ อภิบาลของพระศาสนจักร” ที่เข้มข้น  เนื่องจากชุมชนประกอบด้วยกลุ่มคนและครอบครัวต่างๆ ที่มีมุมมองแบบคริสตชนที่ลึกซึ้ง  ในสถานการณ์ต่างๆนี้จำเป็นที่สุดที่การสอนคำสอนสำหรับเด็ก  วัยรุ่น และเยาวชนจะต้องพัฒนากระบวนการต่างๆ ของการเริ่มต้นเป็น คริสตชนที่มีรูปแบบซึ่งถูกกำหนดไว้ชัดเจนดี  เพื่อจะทำให้พวกเขาบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเชื่อสมบูรณ์  และทำให้ผู้ที่ได้รับการประกาศพระวรสารเป็นผู้ประกาศพระวรสาร (Evangelizer) และในสภาพเหล่านี้  บรรดาผู้ใหญ่ก็ยังต้องได้รับการฝึกอบรมชีวิตคริสตชนในหลายๆ รูปแบบด้วย
    ค) ในหลายประเทศที่มีการสืบทอดศาสนาคริสต์ (Christian tradition) อย่างมั่นคง  และบางครั้งในพระศาสนจักรทั้งหลายที่ยังใหม่อยู่  ก็มี  “สภาพระหว่างกลาง”  (RM 33d)  ที่ซึ่ง “กลุ่มผู้รับศีลล้างบาปแล้วทั้งหมด  ได้สูญเสียสำนึกในการดำเนินชีวิตตามความเชื่อ  หรือแม้กระทั่งไม่ถือว่าตนเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรอีกต่อไปแล้ว  และดำเนินชีวิตห่างเหินพระคริสต์และพระวรสารของพระองค์”  (RM 33d)  สภาพเช่นนี้จำต้องมี  “การประกาศพระวรสารกันใหม่”  (new  evangelization)  ธรรมชาติพิเศษของสภาพนี้ที่เราได้พบจริงๆ ก็คือว่า  งานธรรมทูตนั้นมุ่งไปที่ผู้ได้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคน  ซึ่งดำเนินชีวิตในสิ่งแวดล้อมด้านศาสนาอันเป็นที่รับรู้กันได้อย่างสมบูรณ์ด้วยลักษณะภายนอกว่าเป็นคริสตชน  ในสภาพเช่นนี้  การประกาศพระวรสารขั้นแรกและการสอนคำสอนขั้นพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก