foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

กระบวนการของการประกาศพระวรสาร
47    ในขณะที่พระศาสนจักรมีเครื่องมือในการช่วยให้รอดอย่างครบถ้วน  แต่การดำเนินงานต้อง “เป็นไปตามขั้นตอนอย่างช้าๆ” (AG 6b)  เสมอๆ พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานธรรมทูตของพระศาสนจักร (Ad Gentes) ชี้แจงไว้ชัดเจนดีถึงเรื่องพลังแห่งกระบวนการของการประกาศพระวรสาร    ซึ่งได้แก่การเป็นสักขีพยานของคริสตชน  การเสวนากันและงานเมตตาจิต (AG 11-12) การประกาศพระวรสาร  และการเชื้อเชิญให้กลับใจ (AG 13)   การเตรียมตัวเป็นคริสตชนและการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน (AG 14)   การก่อตั้งชุมชนต่างๆ  โดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์และศาสนบริการต่างๆ  เป็นเครื่องมือ (AG 6)  ทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ก็เป็นพลังสำหรับการก่อตั้งพระศาสนจักร

48    ดังนั้น โดยหลักการที่สอดคล้องกับการเปิดเผย  เราต้องมองว่าการประกาศพระวรสารเป็นกระบวนการของพระจิตเจ้าที่ทำให้พระศาสนจักรประกาศและเผยแผ่พระวรสารไปทั่วทุกมุมโลก  
    - การประกาศพระวรสารได้รับการกระตุ้นโดยความเมตตากรุณา  แผ่ไปอย่างทั่วถึงและเปลี่ยนรูปแบบสภาพสังคมที่แท้จริงทั้งหมด  แก้ไขวัฒนธรรมทั้งหลายให้ถูกต้องตามแนวพระวรสารและฟื้นฟูทุกๆ วัฒนธรรม (EN 18-20 ; RM 52-54 ; อ้างถึง AG 11-12,22)
    - การประกาศพระวรสารทำหน้าที่เป็นสักขีพยาน (EN 21,41; RM 42-43;AG 11) ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายด้วยการเป็นอยู่และดำเนินชีวิตแบบใหม่ที่บ่งบอกถึงความเป็นคริสตชน
    - การประกาศพระวรสารประกาศข่าวดีของพระเป็นเจ้าอย่างชัดเจน  โดย “การประกาศพระวรสารขั้นแรก” (EN 51,52,53 อ้างถึง CT 18,19,21,25; RM 44)  เรียกร้องให้เกิดการกลับใจ (AG 13; EN 10,23; CT 19;RM 46)
    - การประกาศพระวรสารชักนำให้มีความเชื่อ  และการดำเนินชีวิตคริสตชน  โดยระบบของ “การสอนคำสอน” (EN 22,24; CT 18 อ้างถึง AG 14; RM 47)  และศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในการเริ่มชีวิตคริสตชน (AG 14; CCC 1212 อ้างถึง CCC 1229-1233)  และในที่สุดก็ทำให้ผู้ที่กลับใจมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ หรือผู้ที่หวนกลับมาติดตามพระองค์เข้าร่วมในกลุ่มคริสตชน  (EN 23; CT 24; RM 48-49; อ้างถึง AG 15)
    - การประกาศพระวรสารช่วยให้พระพรแห่งความสนิทสัมพันธ์ในบรรดาผู้ที่มีความเชื่อสมบูรณ์ขึ้นอย่างสม่ำเสมอ  โดยการให้ความรู้ในเรื่องความเชื่ออย่างต่อเนื่อง  (ด้วยการเทศน์และการสอนคำสอนในหลายรูปแบบ) โดยศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และการปฏิบัติเมตตากิจ
    - การประกาศพระวรสารดลใจให้เกิดการเผยแผ่ธรรมอย่างต่อเนื่อง (ChL 32)  ด้วยการส่งบรรดาศิษย์ของพระคริสต์ไปประกาศ พระวรสาร ด้วยคำพูดและกิจการทั่วทุกมุมโลก

49    ผลที่สุดก็คือ กระบวนการประกาศพระวรสาร (อ้างถึง EN 24)   ก็เป็นรูปร่างขึ้นด้วยองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน  หรือ “ในโอกาสต่างๆ ที่เกิดขึ้น” (อ้างถึง CT 18)  คือกิจกรรมธรรมทูตที่มุ่งไปยังบรรดาผู้ที่ไม่มีความเชื่อ  และผู้ที่ไม่ใส่ใจในศาสนา  กิจกรรมการสอนคำสอนเริ่มแรกเพื่อบรรดาผู้ที่ตัดสินใจดำเนินชีวิตตามพระวรสาร  และสำหรับผู้ที่ต้องการทำให้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาสมบูรณ์หรือพัฒนาขึ้น   ส่วนงานอภิบาลถูกกำหนดให้มุ่งไปยังผู้ที่มีความเชื่อมั่นแบบคริสตชนที่มีความเชื่อสมบูรณ์ในความอบอุ่นของชุมชนคริสตชน  (อ้างถึง AG 6f; RM 33,48)  อย่างไรก็ตาม  โอกาสต่างๆ เหล่านี้มิได้เป็นลักษณะเฉพาะ คือ อาจจะมีการกระทำซ้ำ  ในกรณีที่จำเป็น  หากการกระทำต่างๆ นั้นให้ความสมบูรณ์ในการประกาศพระวรสารด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมกับการเติบโตทางจิตใจของแต่ละคนหรือชุมชนโดยรวม