foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ครูคำสอนคือใคร - อะไร
ครูคำสอนคือ

1. บุคคลธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะว่าเขา/เธอสอนเหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ

2. เครื่องหมายแห่งความหวังของคริสตชนในโลก หมุนเวียนไปในตัวของมันเอง

3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า เพื่อทำการแพร่ธรรมสู่ประชากรของพระเจ้า

4. ข่าวดี ในเนื้อและเลือด แห่งมนุษยชาติของโลกปัจจุบัน

5.ข้อพิสูจน์ว่า บางคนฉลาดเพียงพอจะเอาใจใส่ในทุกๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

6. ผู้ที่ซื่อสัตย์ต่ออดีต เปิดสู่อนาคตกาล แต่ได้อุทิศเป็นพิเศษในการหยั่งลึกถึงความเชื่อของปัจจุบัน

7. พระคัมภีร์ และพระศาสนจักรในรูปแบบของมนุษย์

8. รูปจำลองของนักบุญเปาโลในปัจจุบัน

9. ของมีค่าซึ่งทำให้พระสงฆ์ ซิสเตอร์ นักบวช และผู้ที่ประสานงานศาสนศึกษาได้นอนหลับมากขึ้นในยามค่ำคืน

10. กระดูกสันหลังของพระกายทิพย์ขององค์พระคริสตเจ้า และเป็นหลักประกันถึงการคงอยู่ของพระคัมภีร์

11. บุคคลซึ่งทำให้องค์พระคริสต์เจ้ามีชีวิตอยู่ในเด็กๆ ผู้ซึ่งไม่เคยได้รับฟังถึงพระองค์ที่บ้านของตน

12. ผู้ที่มีงานมากมายในเขตวัด แต่อย่างไรก็ตามยังคงหาเวลาทำสิ่งที่สำคัญต่างๆ ที่คนอื่นๆ ยุ่งเกินกว่าจะทำได้

13. ความศรัทธา ความหวัง  และความรัก ที่ติดอยู่กับ  แขนและขา  ความเจ็บปวดและทรมาน หน้าที่ในครอบครัว และไม่มีเวลาเพียงพอ

14. บุคคลที่ไม่มีเวลาสำหรับตัวเอง แต่มีเวลาพอเพียงสำหรับเด็กๆ ที่ประสงค์จะรับรู้เรื่องราวของพระเยซูเจ้า