foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

จุดมุ่งหมายเฉพาะของการสอนคำสอน

P05 resizeกระนั้นก็ดี    จุดมุ่งหมายเฉพาะของการสอนคำสอนก็คือ    การพัฒนาความเชื่อที่เพิ่งเริ่มต้นโดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้มุ่งไปสู่ความไพบูลย์  และการหล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชนของสัตบุรุษทั้งผู้เยาว์ และผู้สูงอายุ    ให้เจริญงอกงามขึ้นทุกวัน นั่นก็คือ  การบันดาลให้เมล็ดพืชแห่งความเชื่อที่พระจิตได้ทรงหว่านไว้    โดยการประกาศข่าวดีครั้งแรกและศีลล้างบาปนั้น  ให้เจริญงอกงามขึ้นในทางความรู้และชีวิต

การสอนคำสอนจึงมุ่งให้เกิดความเข้าใจในรหัสธรรมของพระคริสตเจ้า โดยอาศัยแสงสว่างจากพระวาจาของพระเจ้า  จนถึงกับว่า  ธรรมชาติมนุษย์ของแต่ละคนเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวาจานั้น     คริสตชนซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นมนุษย์ใหม่ด้วยพระหรรษทาน         ก็สมัครใจติดตามพระเยซูคริสต์ไป      และยิ่งเรียนรู้มากขึ้นภายในพระศาสนจักร  ที่จะคิดและตัดสินใจเหมือนกับพระองค์  ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์  และหวังในสิ่งที่พระองค์ทรงเชิญชวนให้เราหวัง

หากจะพูดให้ชัดก็คือ   ในขอบข่ายของกระบวนการประกาศพระวารสาร  จุดมุ่งหมายของการสอนคำสอนก็คือ  การสอนให้บรรลุวุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์   อันได้แก่ช่วงเวลาหลังจากที่คริสตชนเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ว่า   พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว   และยึดมั่นอย่างสมบูรณ์ในพระองค์โดยการกลับใจอย่างแท้จริง   เพื่อให้เขามุมานะที่จะเรียนรู้ถึงพระองค์   ซึ่งเขาได้มอบกายถวายชีวิตให้แล้ว  ให้เขาได้เรียนรู้ถึงรหัสธรรมของพระองค์และพระอาณาจักรของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประกาศ  รวมถึงเงื่อนไขและสัญญาที่มีปรากฎอยู่ในพระวารสาร   กล่าวโดยสรุปก็คือหนทางที่พระองค์ทรงกำหนดไว้สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะติดตามพระองค์ไป

เป็นความจริงที่ว่า   การเป็นคริสตชนก็คือการตอบรับพระเยซูคริสต์   แต่เราต้องจำไว้ว่า   การตอบรับนั้นมีอยู่ 2 ระดับคือ   ระดับแรกอยู่ที่การน้อมรับพระวาจานั้นให้ลึกซึ้งยิ่งๆขึ้น