แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

chaiya1

อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

ข่าวดี    ยอห์น 17:20-26
    (20)ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนามิใช่สำหรับคนเหล่านี้เท่านั้น
แต่สำหรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้า
ผ่านทางวาจาของเขาด้วย
(21)ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนา เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน
เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์
เพื่อให้เขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และในข้าพเจ้า
โลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา
(22)พระสิริรุ่งโรจน์ที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้ให้กับเขา
เพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์และข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน
(23)ข้าพเจ้าอยู่ในเขา และพระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า
เพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์
โลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา
และพระองค์ทรงรักเขาเช่นเดียวกับที่ทรงรักข้าพเจ้า
(24)ข้าแต่พระบิดา ผู้ที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้านั้น
ข้าพเจ้าปรารถนาให้เขาอยู่กับข้าพเจ้าทุกแห่งที่ข้าพเจ้าอยู่
เพื่อเขาจะได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์
ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ทรงรักข้าพเจ้า
ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก
(25)ข้าแต่พระบิดา ผู้ทรงเที่ยงธรรม
โลกไม่รู้จักพระองค์
แต่ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์
และคนเหล่านี้รู้ว่า
พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา
(26)ข้าพเจ้าบอกให้เขารู้จักพระนามของพระองค์
และจะบอกให้รู้ต่อไป
เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขา
และข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขาด้วยเช่นกัน