Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

30 กรกฏาคม

 

“จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา พอใจให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธาราณะ พอใจนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม พอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยง” (มก 12 : 38-39)

St.Joseph July 30

บรรดาสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าจะต้องไม่เป็นผู้แสวงหายศถาบรรดาศักดิ์

 

บทไตร่ตรอง

ข้าพเจ้ารู้ดีว่า คริสตชนบางคนชอบนั่งแถวหน้าในวัด และหลายคนทำเช่นนั้นเพราะว่าพวกเขาอยากมีส่วนร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากการรบกวนใด ๆ อย่างไรก็ตาม เรายังมีวิธีการอื่นในการมีสติร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยความตั้งใจท่ามกลางคนรอบข้างจำนวนมากได้ ความมีเกียรติย่อมมีแก่ผู้ที่มิได้ขวนขวายเกินไป

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเรามุ่งแสวงหาพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า  การสวดภาวนาและการช่วยเหลือผู้อื่นรอบข้างด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 30 July book