foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

7 เมษายน

 

“ในเมื่อพระเจ้าประทานพระพรแก่เขา เช่นเดียวกับที่ประทานแก่เราผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเป็นใครเล่าที่จะขัดขวางพระเจ้าได้” (กจ 11:17)

St.Joseph Apr 7

พระจิตย่อมประทับอยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงประสงค์      

 

บทไตร่ตรอง

ความเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้าไม่เคยนำไปสู่การทำร้ายด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น แต่เป็น “การตกลง” เจรจาด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน       

สิ่งนี้ทำให้เกิดความหวังสูงสุดว่าความจริงรูปแบบใหม่ คือ ความจริงของพระเจ้า       

ภาวนา  

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ ผู้พิทักษ์แห่งพระวาจาทรงชีวิต โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พูดในสิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อ และดำเนินชีวิตตามที่ข้าพเจ้าพูดด้วยเทอญ                   

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St.Joseph 7 book Apr