foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 1:12-15)  

ทันใดนั้น พระจิตเจ้าทรงผลักดันพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ประทับอยู่ที่นั่น สี่สิบวัน ซาตานมาประจญพระองค์ พระองค์ทรงอยู่กับบรรดาสัตว์ป่า บรรดาทูตสวรรค์ปรนนิบัติรับใช้พระองค์

      หลังจากที่ยอห์นถูกจองจำ พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ทรงประกาศเทศนาข่าวดีของพระเจ้า ตรัสว่า ‘เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด’


มก 1:12-13 เรารู้จักบรรดาทูตสวรรค์ได้โดยผ่านทางหนังสือพันธสัญญาเดิม ที่คอยเตรียมการและช่วยในการทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จไป ตลอดพันธกิจในโลกนี้ของพระคริสตเจ้า บรรดาทูตสวรรค์ได้อยู่ห้อมล้อมพระคริสตเจ้า ปรนนิบัติรับใช้พระองค์ นมัสการพระองค์ และในวาระสุดท้าย บรรดาทูตสวรรค์จะอยู่กับพระองค์ดังที่ได้ประกาศถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์และในการพิพากษาครั้งสุดท้าย

CCC ข้อ 333 นับตั้งแต่การรับสภาพมนุษย์จนถึงการเสด็จสู่สวรรค์ พระชนมชีพของพระวจนาตถ์ผู้รับสภาพมนุษย์มีทูตสวรรค์คอยนมัสการและรับใช้อยู่ตลอดเวลา เมื่อพระเจ้า “ทรงส่งพระโอรสองค์แรกมาสู่โลกมนุษย์ พระองค์ตรัสว่า ‘ให้ทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระเจ้ากราบนมัสการพระองค์เถิด’” (ฮบ 1:6) บทเพลงสรรเสริญของบรรดาทูตสวรรค์ในการสมภพของพระคริสตเจ้ายังคงดังก้องอยู่ตลอดมาในการขับร้องสรรเสริญของพระศาสนจักร “พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุด.....”(ลก 2:14) บรรดาทูตสวรรค์คอยปกป้องพระเยซูเจ้าในปฐมวัย คอยปรนนิบัติรับใช้พระองค์ในถิ่นทุรกันดาร มาปลอบโยนเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ในสวนเกทเสมนี ถ้าทรงประสงค์ พระองค์อาจทรงได้รับความช่วยเหลือจากทูตสวรรค์ให้พ้นจากเงื้อมมือของบรรดาศัตรู เช่นเดียวกับที่อิสราเอลเคยได้รับในอดีตด้วย บรรดาทูตสวรรค์ยังนำข่าวดีมาบอก ให้บรรดาคนเลี้ยงแกะรู้เรื่องการที่พระเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และประกาศข่าวการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าให้บรรดาศิษย์รู้ บรรดาทูตสวรรค์จะปรากฏมาประกาศการเสด็จกลับมาของพระคริสตเจ้า และมารับใช้พระองค์ในการพิพากษามวลมนุษย์

CCC ข้อ 351 บรรดาทูตสวรรค์ห้อมล้อมพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของตน คอยรับใช้พระองค์โดยเฉพาะในการทำให้พันธกิจของพระองค์ในงานกอบกู้มวลมนุษย์สำเร็จไป


มก 1:14-20 จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด : ในภาษากรีกคำว่า Metanoia มีความหมายว่า การกลับใจอย่างลึกซึ้ง พระหรรษทานแห่งการกลับใจและความสามารถในการดำเนินชีวิตสู่ความศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกมอบให้กับผู้ที่เชื่อในพิธีรับศีลล้างบาป การตอบรับของบรรดาอัครสาวกด้วยความพร้อมและอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อการเรียกของพระคริสตเจ้านั้นเป็นแบบอย่างของท่าทีที่เหมาะสมในการอุทิศตนเป็นศิษย์ของพระองค์ การกลับใจไม่ได้ถูกสงวนไว้สำหรับในช่วงการเริ่มต้นชีวิตคริสชนเท่านั้น แต่ต้องเป็นลักษณะท่าทีคงที่ตลอดทุกวันในชีวิตของเรา เทศกาลมหาพรตจึงเป็นช่วงเวลาพิเศษที่กระตุ้นให้เกิดการกลับใจอาศัยการภาวนาและการใช้โทษบาป

  CCC ข้อ 541 “หลังจากที่ยอห์นถูกจองจำ พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ทรงประกาศเทศนาข่าวดีของพระเจ้า ตรัสว่า ‘เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด’” (มก 1:14-15) “ดังนั้น พระคริสตเจ้าจึงทรงสถาปนาพระอาณาจักรสวรรค์ เพื่อทรงปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดา” พระประสงค์ของพระบิดาก็คือ “การยกมนุษย์ขึ้นให้มีส่วนร่วมพระธรรมชาติพระเจ้า” พระองค์ทรงทำเช่นนี้โดยทรงรวมมวลมนุษย์มาอยู่รอบพระบุตรเยซูคริสตเจ้า การมารวมกันเช่นนี้คือ “พระศาสนจักร” ซึ่งเป็น “เมล็ดพันธุ์และจุดเริ่มต้น” ของพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้

  CCC ข้อ 1422 “ส่วนผู้ที่เข้าไปรับศีลอภัยบาป ย่อมได้รับการอภัยความผิดที่เขาได้ทำต่อพระเจ้าจากพระกรุณาของพระองค์ และพร้อมกันนั้นเขายังรับการคืนดีกับพระศาสนจักรที่เขาได้ทำให้ได้รับบาดแผลเมื่อทำบาป และพระศาสนจักรก็ยังใช้ความรัก แบบฉบับ และการอธิษฐานภาวนาทำงานเพื่อช่วยให้เขากลับใจด้วย”

  CCC ข้อ 1423 ศีลนี้มีชื่อว่า ศีลแห่งการกลับใจ (Conversionis sacramentum) เพราะทำให้การที่พระเยซูเจ้าทรงใช้ศีลศักดิ์สิทธิ์เรียกให้กลับใจกลายเป็นความจริง นั่นคือทรงแนะนำให้เขากลับมาหาพระบิดาที่เขาได้จากไปเพราะบาป ศีลนี้มีชื่อว่า ศีลแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต (Poenitentiae sacramentum) เพราะบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่การเดินทางของคริสตชนคนบาปเป็นการส่วนตัวและร่วมกับพระศาสนจักรที่จะกลับใจและชดเชยบาปที่ได้ทำ

  CCC ข้อ 1427 พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้กลับใจ การเรียกนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการประกาศถึงพระอาณาจักร “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1:15) ในการเทศน์สอนของพระศาสนจักร การเรียกนี้มุ่งเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้าและข่าวดีของพระองค์ ดังนี้ ศีลล้างบาปจึงเป็นสถานที่สำคัญของการ กลับใจพื้นฐานครั้งแรก อาศัยความเชื่อในข่าวดีและศีลล้างบาปจึงมีการประกาศละทิ้งความชั่วและรับความรอดพ้น ซึ่งเป็นการอภัยบาปทั้งหมดและการประทานชีวิตใหม่

(จากหนังสือ THE DIDACHE BIBLE with commentaries based on the Catechism of the Catholic Church, Ignatius Bible Edition)