foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

13 กุมภาพันธ์

 

“ท่านจะต้องออกแรงทำงานทั้งสิ้นของท่านในหกวัน แต่วันที่เจ็ดเป็นวันพักผ่อนที่ถวายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ท่านทั้งหลายต้องไม่ทำงานใดๆ ในวันนั้น” (ฉธบ 5:13-14)

St.Joseph Feb 13

จะดี หากเป็นผู้ฟังที่ดี  

 

บทไตร่ตรอง 

ชาวอเมริกันส่วนใหญ่เข้าใจพระบัญญัติประการที่สาม ว่าเป็นคำสั่งให้ไปนมัสการพระเจ้าที่วัดทุกสัปดาห์ การไม่ทำงานที่ไม่จำเป็นและมีวันพักผ่อน ก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจดีหรือยังมิได้ปฏิบัติ 

วัฒนธรรมของเราก็ไม่ได้เอื้อเท่าใดนัก เพราะมีร้านค้าเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือตลอดเจ็ดวัน ทว่าความเชื่อของเราเรียกร้องให้ต้องทวนกระแส โดยเริ่มจาการปฏิบัติตามกฎวันสับบาโต

      

ภาวนา  

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รู้จักผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับพระพรแห่งวันสับบาโตด้วย       

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St.Joseph Feb 13 Book