foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

22 มกราคม

 

“จงอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ ขอพระจิตเจ้าทรงดลใจคำอธิษฐานวอนขอต่างๆ ในทุกโอกาส” (อฟ 6:18)

St.Joseph 22

ร่วมในความเชื่อ

 

บทไตร่ตรอง

ในบทข้าพเจ้าเชื่อฯ เราประกาศยืนยันความเชื่อของเราในความเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย นี่คือสายสัมพันธ์แห่งความรัก ความศรัทธาระหว่างเราที่อยู่ในโลกนี้และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์

ในบทภาวนาร่ำวิงวอนนักบุญโยเซฟ มีสรุปความเชื่อนี้ว่า ขอโปรดให้ชาวเรา ผู้เคารพยึดเอาท่านเป็นอุปถัมภ์ในโลกนี้ สมควรได้ท่านเป็นองค์ผู้เสนอในสวรรค์ด้วยเถิด 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดภาวนาเพื่อเราในบัดนี้ และในเวลาที่เราจะตายด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)