foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 

 

13 มกราคม 

 

“คนนี้เป็นช่างไม้ ลูกนางมารีย์ เป็นพี่น้องของยากอบ โยเสท ยูดา และซีโมนไม่ใช่หรือ” (มก 6:3) 

St.Joseph13

บุรุษแห่งงาน      

 

บทไตร่ตรอง 

ข้อพระคัมภีร์ที่คัดมาในวันนี้ชี้ให้เห็นว่า น.โยเซฟ ได้สิ้นชีวิตก่อนที่พระคริสตเจ้าทรงเริ่มพันธกิจเปิดเผยของพระองค์ ตั้งแต่ที่บิดาบุญธรรมสอนให้พระเยซูเจ้าทรงมีอาชีพช่างไม้ พระองค์ทรงเรียนรู้เกี่ยวกับงานฝีมือและงานหนัก         

ด้วยเหตุผลนี้เองที่บทร่ำวิงวอนของ น.โยเซฟ เรียกขานนามของท่านว่า “แบบอย่างของกรรมกร” ในแต่ละปีพระศาสนจักรจึงเฉลิมฉลองวัน “นักบุญโยเซฟกรรมกร” ในวันที่ 1 พฤษภาคม     

ภาวนา 

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดสอนเราให้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์ศรี ความสำคัญ และคุณค่าของการทำงานด้วยเทอญ    

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ