Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 

 

10 มกราคม

 

“ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ข้าพเจ้าปรนนิบัติรับใช้ด้วยมโนธรรมบริสุทธิ์เช่นเดียวกับบรรพบุรุษ ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านอยู่เสมอในการอธิษฐานทั้งวันทั้งคืน” (2ทธ 1:3)

St.Joseph 10

บุรุษแห่งการภาวนา      

 

บทไตร่ตรอง

ในจดหมายฉบับนี้ของนักบุญเปาโล ท่านสวดภาวนาเพื่อผู้ที่อยู่ในความอุปถัมภ์และผู้ร่วมงานของท่านคือ ทิโมธี ในที่แห่งอื่น อัครสาวกของคนต่างศาสนาผู้นี้สอนเราให้สวดภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อน    

นักบุญโยเซฟเป็นชาวยิวที่มีความเชื่อคนหนึ่ง ท่านคงได้ภาวนาอยู่เสมอ เช่นที่บุตรบุญธรรมของท่านได้ทรงกระทำ คือ ภาวนาประจำวันที่บ้านและที่ศาลาธรรมอย่างสม่ำเสมอ      

ภาวนา  

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้สวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอ ดังที่ท่านและนักบุญเปาโลได้กระทำด้วยเทอญ    

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ