foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วันอังคารสัปดาห์ที่ 27 (ปีคู่)  

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 10:38-42)

เวลานั้น ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์ พระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง สตรีผู้หนึ่งชื่อมารธารับเสด็จพระองค์ที่บ้าน นางมีน้องสาวชื่อมารีย์ซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้า คอยฟังพระวาจาของพระองค์ มารธากำลังยุ่งอยู่กับการปรนนิบัติรับใช้จึงเข้ามาทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนนิบัติรับใช้ ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้าง” แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่า “มารธา มารธา เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้”


ลก 10:38-42 มารีย์ได้ใช้โอกาสพิเศษนี้ในการพูดคุยและรับฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความตั้งใจที่ปิติยินดีอย่างมาก พระคริสตเจ้าทรงตำหนิมารธาไม่ใช่เพราะการที่เธอรับใช้ แต่เป็นเพราะเธอไม่ได้ให้ความสนใจในพระคริสตเจ้าเป็นอันดับแรกต่างหาก นักวิชาการหลายคนได้สอนว่า เหตุการณ์ตอนนี้สามารถนำมาเปรียบเทียบได้กับชีวิตที่ทำงานเพื่อสังคม (มารธา) และชีวิตที่ชิดสนิทกับพระเจ้า (มารีย์) มารธาได้ถวายเกียรติพระคริสตเจ้าด้วยงานของเธอ ส่วนมารีย์ได้ถวายเกียรติพระองค์ผ่านทางความศรัทธาแห่งจิตใจที่มุ่งมั่นของเธอ

CCC ข้อ 2709-2731

(จากหนังสือ THE DIDACHE BIBLE with commentaries based on the Catechism of the Catholic Church, Ignatius Bible Edition)