foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

22 สิงหาคม

ระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก

(The Queenship of the Blessed Virgin Mary, memorial)

 

 "การสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ถูกฉลองยาวต่อเนื่องมาถึงวันฉลองการเป็นราชินีแห่งสากลโลกของพระนางมารีย์ ซึ่งฉลองในอีก 7 วันต่อมา ในวันนี้เราพินิจรำพึงถึงพระนาง ผู้ประทับเคียงข้างองค์ราชาแห่งทุกกาลสมัย ทรงส่องแสงเจิดจ้าในฐานะพระราชินีและผู้วิงวอนเพื่อเราในฐานะของมารดา" (คำกล่าวของ นักบุญ ปอลที่ 6 พระสันตะปาปา ใน Marialis Cultus 6)

1

 นับจากสมัยศตวรรษแรกๆของพระศาสนจักร บรรดาคริสตชนได้ภาวนาด้วยความร้อนรนและขับบทเพลงสรรเสริญพระนางพรหมจารีมารีย์  อันเนื่องมาจากความโดดเด่นของพระนางจึงทรงได้รับตำแหน่งทรงเกียรติสูงสุดเท่าที่สิ่งถูกสร้างใดๆพึงได้รับ สำหรับพระนางก็คือตำแหน่งพระราชินีผู้ทรงสิริรุ่งเรืองของสากลจักรวาล

 

 บรรดาคริสตชนได้ตระหนักรับรู้เสมอมาถึงความพิเศษสุดของความเป็นพระมารดาของพระเจ้า ผู้ซึ่งพระบุตร "จะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไป" (ลก 1:33)

 บรรดานักประพันธ์ของพระศาสนจักรเรียกพระนางมารีย์ว่า "พระมารดาของพระมหากษัตริย์"  "พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า" เช่นว่า นักบุญเกรโกรีแห่งนาซีอาน เรียกพระนางว่า "พระมารดาแห่งพระมหากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล" และ "พระมารดาพรหมจารีผู้ทรงให้กำเนิดพระมหากษัตริย์แห่งสากลโลก" 

 

 จากคำยืนยันของบรรดาปิตาจารย์และนักเทววิทยาทั้งหลายได้ให้ข้อสรุปว่า พระนางพรหมจารีทรงเป็นพระราชินีของทุกสิ่งสร้าง  ทรงเป็นนายหญิงผู้เปี่ยมศักดิ์ของมนุษย์ทุกคน "เหตุเพราะว่าพระนางพรหมจารีมารีย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ทรงถูกยกขึ้นไปสู่ศักดิ์ศรีของการเป็นพระมารดาของจอมราชัน พระศาสนจักรจึงเพียงแต่เทิดพระเกียรติของพระนาง และปรารถนาเฉลิมพระนามอันรุ่งเรืองยิ่งแด่พระนางด้วยตำแหน่ง พระราชินี"

2

 พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 9 ได้ตรัสถึงพระแม่มารีย์ว่า  "ทรงโน้มดวงพระทัยของแม่มายังเรา และช่วยในเรื่องที่เกี่ยวกับความรอดพ้นของเรา พระนางจึงทรงเข้ามาเกี่ยวข้องกับมวลมนุษยชาติ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนาให้เป็นพระราชินีแห่งสวรรค์และแผ่นดิน และทรงยกย่องให้เหนือกว่าบรรดานิกรเทวดา และบรรดานักบุญทั้งหลายในสวรรค์  ประทับเด่น ณ เบื้องขวาของพระบุตรผู้ทรงบังเกิดจากพระนาง  คือองค์พระเยซูคริสตเจ้าของเรา พระนางทรงวอนขอด้วยคำภาวนาของแม่ที่ทรงอำนาจที่สุด และจะทรงได้รับในสิ่งที่พระนางทรงแสวงหา"

 เพื่อนำเสนอข้อคำสอนทางธรรมประเพณีเรื่องความเป็นราชินีของพระแม่มารีย์นี้ พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 กล่าวไว้ในสมณสาส์นที่ชื่อว่า "Ad Coeli Reginam" ว่า "เราขอให้คำแนะนำว่าในวันฉลองนี้เราจะรื้อฟื้นการมอบถวายมวลมนุษยชาติแด่ดวงพระทัยอันบริสุทธิ์ผุดผ่องของพระนางพรหมจารีมารีย์ ซึ่งการทำเช่นนี้เราจะพบความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่ายุคสมัยแห่งความสุขจะบังเกิดขึ้นมา อันจะนำมาซึ่งความยินดีในชัยชนะของศาสนาและก่อให้เกิดสันติสุขในคริสตชน ดังนั้น ให้เราทุกคนเปี่ยมไปด้วยความไว้วางใจมากกว่าแต่ก่อน เข้าไปหาบัลลังก์แห่งความเมตตาและพระหรรษทานของพระราชินีและพระมารดาของเรา เพื่อทูลขอให้ทรงช่วยเหลือเราในความยากลำบากต่างๆ และขอให้พวกเราพยายามเป็นอิสระจากที่เคยเป็นทาสของบาป... ฉะนั้น ใครก็ตาม ที่เทิดเกียรติพระนางผู้ประทับสูงกว่าบรรดาเทวดาและมนุษย์ทั้งปวง ให้เขาร้องหาพระนางในฐานะเป็นพระราชินีที่แท้จริงที่สุด และในฐานะพระราชินีผู้ทรงนำพระพรแห่งสันติสุขมาให้ เพื่อว่าพระนางจะได้ทรงแสดงให้ทุกคนเห็นว่า ภายหลังจากการเนรเทศนี้ พระเยซูเจ้าจะทรงเป็นสันติสุขและความชื่นชมยินดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเขา"

 

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา  หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ  J.K. Mausolfe)

 

3456