foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วันจันทร์สัปดาห์ที่ 20 (ปีคู่)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 19:16-22)

 เวลานั้น ชายคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าต้องทำความดีอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เหตุใดจึงถามเราถึงความดี ผู้ทรงความดีมีแต่ผู้เดียวเท่านั้น ถ้าท่านอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดร ก็จงปฏิบัติตามบทบัญญัติเถิด” เขาทูลถามว่า “บทบัญญัติข้อใด” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ จงนับถือบิดามารดา จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง” ชายหนุ่มผู้นั้นทูลถามว่า “ข้าพเจ้าปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อแล้ว ยังขาดอะไรอีกหรือ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ถ้าท่านอยากเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด” เมื่อได้ยินพระวาจานี้ ชายหนุ่มผู้นั้นจากไปด้วยความทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สมบัติจำนวนมาก


 มธ 19:16-22 ผู้เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้านั้นต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติ  ถ้าท่านอยากเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์... ตามเรามาเถิด : พระองค์ทรงประทานคำตอบนี้หลังจากที่ได้ทรงแนะนำให้ดำเนินชีวิตปฏิบัติตามบทบัญญัติ เพราะการหลุดพ้นจากการเป็นทาสของบาปเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อการมอบตนเองทั้งครบแด่พระคริสตเจ้าและพันธกิจของพระองค์ คำแนะนำที่ว่า “จงไปขายทุกสิ่ง” ใช้ได้กับคริสตชนทุกคน การน้อมรับคำแนะนำของพระวรสาร ในเรื่องของความยากจน ความบริสุทธิ์ และความนบนอบ ตามสถานะของชีวิตของแต่ละคนนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบคริสตชนและชีวิตนิรันดร ชายหนุ่มผู้นั้นจากไปด้วยความทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สมบัติจำนวนมาก : ถ้อยคำเหล่านี้เน้นถึงความสำคัญของการไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า 

 คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC ข้อ 1973 ธรรมบัญญัติใหม่นี้ นอกจากบทบัญญัติข้อบังคับแล้ว ยังรวมเอาคำแนะนำของพระวรสารเข้าไว้ด้วย ความแตกต่างตามธรรมประเพณีระหว่างบทบัญญัติของพระเจ้าจากคำแนะนำของพระวรสารมักจะเกี่ยวข้องกับความรัก ความครบครันของชีวิตคริสตชน บทบัญญัติมีเจตนาเพื่อให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้ากันไม่ได้กับความรัก ส่วนคำแนะนำมีเจตนาแนะนำให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่แม้จะไม่ขัดกับความรักโดยตรง แต่ก็อาจขัดขวางไม่ให้ความรักก้าวหน้าได้เท่าที่ควร

 CCC ข้อ 1974 คำแนะนำของพระวรสารแสดงให้เห็นว่าความรักสมบูรณ์ที่มีชีวิตชีวาไม่เคยพอใจที่จะไม่ให้อะไรเพิ่มเติมอีก คำแนะนำเหล่านี้เป็นพยานยืนยันว่าเรายังมีแรงผลักดันและมีจิตใจพร้อมที่จะแสดงความรักอยู่เสมอ สาระสำคัญของความดีบริบูรณ์ของกฎใหม่นี้อยู่ที่ความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ คำแนะนำ(ของพระวรสาร)ชี้มากขึ้นให้เห็นหนทางตรง วิธีการง่ายขึ้นที่เราจะต้องปฏิบัติตามกระแสเรียกของแต่ละคน “พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้แต่ละคนปฏิบัติตามข้อแนะนำทุกประการ แต่ทรงประสงค์ให้เราปฏิบัติตามเพียงแต่ข้อแนะนำที่เหมาะกับลักษณะเฉพาะตัว เวลา โอกาสและกำลังของแต่ละคน ตามที่ความรักเรียกร้องเท่านั้น เพราะความรักซึ่งเป็นเสมือนราชินีของคุณธรรมทั้งปวง ของบทบัญญัติทุกข้อของคำแนะนำทุกเรื่อง และในที่สุด ของกฎหมายและการปฏิบัติทุกประการของคริสตชน ย่อมจัดให้ทุกสิ่งมีที่อยู่ มีระเบียบตามลำดับ มีเวลา และมีคุณค่าของตน”

 CCC ข้อ 1975 ตามคำสอนของพระคัมภีร์ ธรรมบัญญัติเป็นคำสั่งสอนเยี่ยงบิดาของพระเจ้า ที่กำหนดแนวทางเพื่อนำเราไปพบความสุขที่ทรงสัญญาไว้และเพื่อหลีกเลี่ยงหนทางแห่งความชั่ว

 CCC ข้อ 2052 “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร” พระเยซูเจ้าทรงตอบชายหนุ่มที่ทูลถามคำถามนี้ โดยก่อนอื่นทรงเน้นว่าพระเจ้าทรงเป็น “ผู้ทรงความดีแต่ผู้เดียวเท่านั้น”ทรงเป็นความดีสูงสุดและบ่อเกิดแห่งความดีทั้งหลาย พระองค์ยังตรัสกับเขาอีกว่า “ถ้าท่านอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดร ก็จงปฏิบัติตามบทบัญญัติเถิด” แล้วทรงเตือนคู่สนทนาของพระองค์ให้ระลึกถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์ “อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ จงนับถือบิดามารดา” ในที่สุด พระเยซูเจ้ายังทรงสรุปบทบัญญัติเหล่านี้ไว้ในเชิงบวกว่า“จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง” (มธ 19:16-19)

 CCC ข้อ 2053 พระองค์ยังทรงเสริมคำตอบแรกนี้อีกว่า “ถ้าท่านอยากเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ จงไปขายทุกสิ่งที่มีมอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด” (มธ 19:21)บัญญัติข้อนี้ไม่ลบล้างข้อแรก การติดตามพระคริสตเจ้ารวมบทบัญญัติทุกข้อ ธรรมบัญญัติไม่ถูกลบล้าง แต่เชิญชวนมนุษย์ให้พบธรรมบัญญัติในพระบุคคลของพระอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ปรับปรุงธรรมบัญญัติให้สมบูรณ์ ในพระวรสารสหทรรศน์ทั้งสามฉบับ พระวาจาที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกเศรษฐีหนุ่มให้เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ด้วยความเชื่อฟังและปฏิบัติตามบทบัญญัติยังทรงเสริมการเรียกให้ปฏิบัติความยากจนและความบริสุทธิ์2 คำแนะนำของพระวรสารแยกไม่ออกจากบทบัญญัติ

 CCC ข้อ 2075 “ข้าพเจ้าต้องทำความดีอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร” – “ถ้าท่านอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดร ก็จงปฏิบัติตามบทบัญญัติเถิด” (มธ 19:16-17)

(จากหนังสือ THE DIDACHE BIBLE with commentaries based on the Catechism of the Catholic Church, Ignatius Bible Edition)