foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วันเสาร์สัปดาห์ที่ 18 (ปีคู่)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 17:14-20)

เวลานั้น เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับศิษย์ทั้งสามคนมาพบประชาชน ชายผู้หนึ่งเข้ามาเฝ้าพระองค์ คุกเข่าลงทูลว่า “พระเจ้าข้า โปรดสงสารลูกชายของข้าพเจ้าเถิด เขาเป็นโรคลมชัก ทนทรมานมาก เคยตกไฟตกน้ำหลายครั้ง ข้าพเจ้าพาเขามาหาศิษย์ของพระองค์ แต่เขารักษาให้หายไม่ได้” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “คนหัวดื้อ เชื่อยาก และชั่วร้าย เราจะต้องอยู่กับพวกท่านอีกนานเท่าใด จะต้องทนพวกท่านอีกนานเท่าใด พาเด็กมาพบเราที่นี่เถิด” พระเยซูเจ้าทรงขู่ปีศาจ มันจึงออกไปจากเด็ก เด็กก็หายเป็นปกติตั้งแต่นั้น บรรดาศิษย์จึงเข้าเฝ้าพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัว ทูลถามว่า “ทำไมพวกเราจึงขับไล่มันไม่ได้” พระองค์ตรัสว่า “เพราะท่านมีความเชื่อน้อย เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด แล้วพูดกับภูเขานี้ว่า ‘จงย้ายจากที่นี่ ไปที่โน่น’ มันก็จะย้ายไป และไม่มีอะไรที่ท่านจะทำไม่ได้”


    มธ 17:14-20 ความเชื่อของบรรดาศิษย์นั้นอ่อนแอเกินกว่าที่จะสามารถรักษาเด็กที่เป็นโรคลมชักได้ การขาดความเชื่อจะทำให้เราไม่สามารถรับผลของคำภาวนาของเราอย่างเต็มที่ได้

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC ข้อ 2752 การอธิษฐานภาวนาเรียกร้องความพยายามและการต่อสู้กับตนเองและกับเล่ห์กลของผู้ผจญ การต่อสู้นี้แยกไม่ออกจาก “การต่อสู้ทางจิต” ซึ่งจำเป็นเพื่อจะทำกิจการตามจิตของพระคริสตเจ้าให้เป็นนิสัยได้ แต่ละคนอธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่เขาดำเนินชีวิต เพราะแต่ละคนดำเนินชีวิตเหมือนกับที่เขาอธิษฐานภาวนา 

CCC ข้อ 2753 ในการต่อสู้เพื่ออธิษฐานภาวนา เราต้องเผชิญกับความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการอธิษฐานภาวนากับแนวโน้มต่างๆ ในวิธีคิด ประสบการณ์ความล้มเหลวของเรา เราต้องตอบโต้การผจญเหล่านี้ที่มักทำให้เราสงสัยว่าการอธิษฐานภาวนามีประโยชน์หรือเป็นไปได้เทียวหรือด้วยความสุภาพถ่อมตน ความไว้วางใจในพระเจ้าและความพยายามยืนหยัดมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

CCC ข้อ 2754 ความยากลำบากที่เรามักจะพบในการอธิษฐานภาวนาก็คือการมีใจวอกแวกและความรู้สึกแห้งแล้งในจิตใจ เราจะแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้ด้วยความเชื่อ การกลับใจและการมีใจตื่นเฝ้าคอยระวังอยู่เสมอ

CCC ข้อ 2755 การผจญสองอย่างที่มักจะคุกคามการอธิษฐานภาวนาคือการขาดความเชื่อและความท้อแท้เฉื่อยชาซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการหมดกำลังใจ สภาพเช่นนี้เกิดจากการความหย่อนยานในการสละตนและมักจะทำให้เราท้อแท้หมดกำลังใจ 

CCC ข้อ 2756 ความไว้วางใจเยี่ยงบุตรมักจะถูกพิสูจน์เมื่อเรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ทรงฟังการอธิษฐานภาวนาของเรา พระวรสารเชิญชวนเราให้ถามตนเองว่าการอธิษฐานภาวนาของเราสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระจิตเจ้าหรือไม่


มธ 17:20 ผู้นิพนธ์พระวรสารฉบับอื่น ได้เพิ่มเติมอีกว่า “เพราะปีศาจชนิดนี้ขับไล่ออกไปไม่ได้เลย นอกจากด้วยการอธิษฐานภาวนาและการจำศีลอดอาหารเท่านั้น” 

(จากหนังสือ THE DIDACHE BIBLE with commentaries based on the Catechism of the Catholic Church, Ignatius Bible Edition)