แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันอังคารสัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา (ปีคู่)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 12:46-50)

ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสกับประชาชน พระมารดาและพระประยูรญาติของพระองค์ มายืนอยู่ข้างนอก ต้องการพูดกับพระองค์ พระองค์จึงตรัสถามผู้ที่มาทูลนั้นว่า “ใครเป็นมารดา ใครเป็นพี่น้องของเรา” แล้วทรงยื่นพระหัตถ์ชี้บรรดาศิษย์ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”


มธ 12:46-49 มารดาและพี่น้องของเรา วลีนี้ต้องการบอกกับเราว่า ครอบครัวที่แท้จริงของพระคริสตเจ้าคือบรรดาศิษย์ของพระองค์ ผู้ซึ่งน้อมรับคำสอนของพระองค์และนำไปปฏิบัติ เมื่อเราเชื่อในคำสอนของพระคริสตเจ้า ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ก็จะคล้ายคลึงกับผู้เป็นมารดาและพี่น้องชายหญิงของพระองค์นั่นเอง คำว่า “พี่ชายน้องชาย” ในที่นี้ต้องการหมายถึง ญาติผู้ชายอื่นๆ หรือ เพื่อนพี่น้องมากกว่าการเป็นพี่น้องทางสายเลือดเดียวกัน ในภาษาฮีบรูและภาษาอาราเมอิกมักใช้คำเดียวกันนี้ เพื่อกล่าวถึง พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง หรือญาติคนอื่นๆ ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน

Ccc ข้อ 764 “พระอาณาจักรนี้ปรากฏแจ้งแก่มวลมนุษย์ในพระวาจา พระราชกิจและการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า” การรับพระวาจาของพระเยซูเจ้าเป็น “การรับพระอาณาจักร” นี้ด้วย เมล็ดพันธุ์และจุดเริ่มของพระอาณาจักรนี้คือ “ฝูงแกะน้อยๆ” (ลก 12:32) ของคนเหล่านั้นที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาเรียกให้มารวมอยู่โดยรอบพระองค์ และทรงเป็น “ผู้เลี้ยง” ของเขา เขาเหล่านี้รวมเป็นครอบครัวแท้จริงของพระเยซูเจ้า ผู้ที่ทรงเรียกให้มาอยู่กับพระองค์นั้น พระองค์ทรงสอน“วิธีปฏิบัติแบบใหม่” และคำอธิษฐานภาวนาเฉพาะให้เขาด้วย

Ccc ข้อ 2233 การเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าเป็นการรับเชิญให้มาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า ให้มาดำเนินชีวิตตามวิธีการดำเนินชีวิตของพระองค์ “ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา” (มธ 12:50) บิดามารดาจะต้องยินดีรับการเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บุตรคนหนึ่งของตนติดตามพระองค์ในการถือพรหมจรรย์เพื่อพระอาณาจักรโดยการดำเนินชีวิตถวายตนหรือปฏิบัติศาสนบริการเป็นพระสงฆ์ และยินดีรักษาการเรียกนี้ไว้ด้วยความขอบพระคุณ


มธ 12:46 ผู้เขียนบางท่านได้เพิ่มเติมว่า มีบางคนบอกกับพระเยซูเจ้าว่า “พระมารดาและพระญาติของพระองค์ มายืนอยู่ข้างนอก ต้องการพูดกับพระองค์”

มธ 12:50 ผู้ใดที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเรา... พระคริสตเจ้าอธิบายว่าทำไมพระนางมารีย์รวมถึงบรรดาศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์ ถึงได้มีความพิเศษต่อพระองค์ ตรงนี้เองที่ทำให้เราเข้าใจความหมายของข้อ 49 ได้กระจ่างชัดขึ้นว่า พระนางมารีย์ คือผู้ที่ได้ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จไปอย่างสมบูรณ์

Ccc ข้อ 2826 เมื่ออธิษฐานภาวนา เราอาจแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า และได้รับความพากเพียรที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์นั้น พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เข้าในพระอาณาจักรไม่ใช่ด้วยคำพูด แต่โดยปฏิบัติตาม “พระประสงค์ของพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์” (มธ 7:21)

มธ 12:46-50

ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสกับประชาชน พระมารดาและพระประยูรญาติของพระองค์ มายืนอยู่ข้างนอก ต้องการพูดกับพระองค์ พระองค์จึงตรัสถามผู้ที่มาทูลนั้นว่า “ใครเป็นมารดา ใครเป็นพี่น้องของเรา” แล้วทรงยื่นพระหัตถ์ชี้บรรดาศิษย์ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”


มธ 12:46-49 มารดาและพี่น้องของเรา วลีนี้ต้องการบอกกับเราว่า ครอบครัวที่แท้จริงของพระคริสตเจ้าคือบรรดาศิษย์ของพระองค์ ผู้ซึ่งน้อมรับคำสอนของพระองค์และนำไปปฏิบัติ เมื่อเราเชื่อในคำสอนของพระคริสตเจ้า ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ก็จะคล้ายคลึงกับผู้เป็นมารดาและพี่น้องชายหญิงของพระองค์นั่นเอง คำว่า “พี่ชายน้องชาย” ในที่นี้ต้องการหมายถึง ญาติผู้ชายอื่นๆ หรือ เพื่อนพี่น้องมากกว่าการเป็นพี่น้องทางสายเลือดเดียวกัน ในภาษาฮีบรูและภาษาอาราเมอิกมักใช้คำเดียวกันนี้ เพื่อกล่าวถึง พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง หรือญาติคนอื่นๆ ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน

Ccc ข้อ 764 “พระอาณาจักรนี้ปรากฏแจ้งแก่มวลมนุษย์ในพระวาจา พระราชกิจและการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า” การรับพระวาจาของพระเยซูเจ้าเป็น “การรับพระอาณาจักร” นี้ด้วย เมล็ดพันธุ์และจุดเริ่มของพระอาณาจักรนี้คือ “ฝูงแกะน้อยๆ” (ลก 12:32) ของคนเหล่านั้นที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาเรียกให้มารวมอยู่โดยรอบพระองค์ และทรงเป็น “ผู้เลี้ยง” ของเขา เขาเหล่านี้รวมเป็นครอบครัวแท้จริงของพระเยซูเจ้า ผู้ที่ทรงเรียกให้มาอยู่กับพระองค์นั้น พระองค์ทรงสอน“วิธีปฏิบัติแบบใหม่” และคำอธิษฐานภาวนาเฉพาะให้เขาด้วย

Ccc ข้อ 2233 การเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าเป็นการรับเชิญให้มาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า ให้มาดำเนินชีวิตตามวิธีการดำเนินชีวิตของพระองค์ “ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา” (มธ 12:50) บิดามารดาจะต้องยินดีรับการเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บุตรคนหนึ่งของตนติดตามพระองค์ในการถือพรหมจรรย์เพื่อพระอาณาจักรโดยการดำเนินชีวิตถวายตนหรือปฏิบัติศาสนบริการเป็นพระสงฆ์ และยินดีรักษาการเรียกนี้ไว้ด้วยความขอบพระคุณ


มธ 12:46 ผู้เขียนบางท่านได้เพิ่มเติมว่า มีบางคนบอกกับพระเยซูเจ้าว่า “พระมารดาและพระญาติของพระองค์ มายืนอยู่ข้างนอก ต้องการพูดกับพระองค์”

มธ 12:50 ผู้ใดที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเรา... พระคริสตเจ้าอธิบายว่าทำไมพระนางมารีย์รวมถึงบรรดาศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์ ถึงได้มีความพิเศษต่อพระองค์ ตรงนี้เองที่ทำให้เราเข้าใจความหมายของข้อ 49 ได้กระจ่างชัดขึ้นว่า พระนางมารีย์ คือผู้ที่ได้ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จไปอย่างสมบูรณ์

Ccc ข้อ 2826 เมื่ออธิษฐานภาวนา เราอาจแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า และได้รับความพากเพียรที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์นั้น พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เข้าในพระอาณาจักรไม่ใช่ด้วยคำพูด แต่โดยปฏิบัติตาม “พระประสงค์ของพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์” (มธ 7:21)