foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระเจ้า สอนให้เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ 
ให้เรียนรู้จัก ที่จะรักและเคารพคนอื่น
ไม่ว่าเขาประกอบอาชีพ การงานอะไร.
ให้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต
โดยอยู่อย่างสงบสุขกับทุกๆ คน.

ให้เรียนรู้ที่จะหนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ 
ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง. 
ให้เรียนรู้ที่จะอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง.
ให้เรียนรู้ที่จะไม่ทำการร้ายตอบแทนการร้าย
แต่หาทางทำดีเสมอต่อคนรอบข้าง 
และต่อคนทั้งปวงด้วย. 
ให้เรียนรู้ที่จะชื่นบานอยู่เสมอ 
อธิษฐานสม่ำเสมอ 
ให้เรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณี. 
แล้วพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเรา
ให้เราทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้สำเร็จ

โรม 12:2 เตือนสติเราว่า . . .
“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้
แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่
เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า
จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย
และอะไรดียอดเยี่ยม”

ที่มา: Giver Club