foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

 ♡ หลักฐานของความถ่อมใจ  ♡
-  คิดว่าคนอื่นมีความคิดที่ดี ฉลาดกว่าตัวเอง
ความคิดที่ถูกมีหลายทาง
ความคิดเดิมๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเดิมได้  ต้องยอมรับความคิดใหม่
- คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของตัวเอง
ไตร่ตรองในเรื่องนั้นๆ เสมอ และไม่โทษคนอื่น

- คิดว่าพระเจ้าสามารถชำระเราโดยฤทธิ์อำนาจ พระโลหิตได้
คนอื่นก็ได้เช่นเดียวกับเรา
- ยกย่องและให้เกียรติคนอื่นเท่าๆ กัน
- ไม่วิจารณ์คนอื่น  ไม่ให้ร้ายคนอื่น
-  ลงมือทำงานโดยไม่สนใจว่าใครจะได้หน้า ได้เครดิต 
แต่ว่างานต้องสำเร็จ ทำเพื่อพระเจ้าเห็นสำคัญที่สุด
- ให้โอกาสคนอื่นในการทำงานตามความสามารถของเขา
-  รับการตักเตือนแล้วเปลี่ยนแปลง ถูกตักเตือนได้

♡ หลักฐานของความเย่อหยิ่ง  ♡
-  ความคิดของตัวเองถูกคนเดียว
- ไม่ยอมรับผิด  อวดดี  ไม่รับฟัง ทุ่มเถียง  ( คำพูดสามารถบอกถึงความเย่อหยิ่ง  และการทุ่มเถียงแสดงให้เห็นถึงความหยิ่งในตัวได้ )
- คิดว่าพระเจ้าประทานความเข้าใจฝ่ายวิญญาณให้ตนมากกว่าคนอื่น
- คิดว่าตัวเองบริสุทธิ์  ชอบธรรม คนอื่นบาป ไม่บริสุทธิ์เท่าตัวเอง ไม่ชอบธรรมเท่าตัวเอง
- ยกย่องตนเอง  ยกย่องผู้มีฐานะดีทางโลก
-  ทำให้คนอื่นเสียชื่อเสียง
-  สั่งอย่างเดียว เห็นแก่ตนเองก่อน
-  ชอบควบคุม บงการคนอื่น
-  โกรธ  เมื่อได้รับการตักเตือน

ยากอบ 4 : 6 หนุนใจเราว่า . . .
แต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก
เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่า
`พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง
แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม'

ที่มา: Giver Club