foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เมื่อพระเจ้าเรียกเรา
เข้ามารู้จักกับพระองค์
ผู้ทรงเป็นแหล่งความรักที่แท้จริงแล้ว
พระองค์ก็อยากให้เราได้รักคนอื่น
อย่างที่พระองค์รักเรา
พระเจ้าไม่เคยปฏิเสธผู้ใด
และเราก็ไม่ควรทำเช่นนั้น
โลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่เปล่าเปลี่ยว

ซื่งอาจเป็นคนแปลกไปบ้าง
บางทีก็เป็นคนที่เข้าใจยาก
แทนที่เราจะหลีกห่างจากคนเหล่านี้
เราควรหาช่องทางหยิบยื่นความรัก
ให้แก่พวกเขา

เมื่อพระเยซูทรงยอมรับเราทุกคน
อย่างไม่มีเงื่อนไข
เราจึงเริ่มได้รับการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขและฟื้นฟูชีวิต
พระองค์ทรงเปิดกว้างสำหรับทุกคน
ที่เข้ามาหา และการทำเช่นนี้
ก็ง่ายกว่าการคอยคัดเลือก
ว่าใครบ้างที่มีคุณสมบัติเพียงพอ
ที่จะเข้ามาในกลุ่มเราได้
หรือเป็นเพื่อนกับเรา
บางทีถ้าเราหยุดตรวจตรา
ตรวจสอบ ข้อด้อย  ข้อบกพร่องของคนอื่น
แล้วหันมาดำเนินชีวิตในความรัก
เช่นเดียวกับที่พระเยซูรักเรา
เราก็จะมีความสุขกับชีวิต
ได้มากขึ้นทุกๆ วัน

พระวจนะพระเจ้า 1 เปโตร 4 : 8
กล่าวว่า "เหนือสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกัน
และกันให้มาก เพราะความรักให้อภัยบาป
(ยกโทษและมองข้ามสิ่งผิดของผู้อื่น) มากมายได้

ที่มา: Giver Club