foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ทุกวันนี้มีหลายสิ่ง
ที่นำเราออกห่างจากความเชื่อ
ไม่ว่าจะเป็น ความกลัว
ความสงสัย และอีกหลายอย่าง
ที่เข้ามาทำให้เราสับสน
แต่การตัดสินใจ 'เชื่อ'
คือช่องทางเร็วที่สุดในการนำชีวิต
ไปสู่ความไว้วางใจพระเจ้า
และชีวิตที่มีสันติสุข
ทั้งยังขจัดความรู้สึกลบๆ
ที่กล่าวตอนต้นนั้นออกไปทั้งหมด

การที่เราจะมีความเชื่อ
มุ่งมั่น หรือมั่นใจว่า
พระเจ้าได้เตรียมสิ่งดีต่างๆ
ไว้ให้แล้วนั้น   อาจไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะ กระบวนการนี้
ต้องใช้เวลาในการเติบโต
โดยตระหนักว่า. . .
เราจะได้รับทุกสิ่ง
ทีพระเจ้าสัญญาไว้อย่างแน่นอน
สิ่งสำคัญคือ
เราควรหยุดพูดถึงแต่ปัญหา
และความรู้สึกในแง่ลบทั้งหลาย
สิ่งนี้จะเข้ามาทำให้ปัญหา
ดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
และสนับสนุนความท้อใจ
นำความยุ่งเหยิงวุ่นวาย
เข้ามาในชีวิต . . .
ทางออกง่ายๆ ในเรื่องนี้คือ
แค่เชื่อเท่านั้น เชื่อในอะไรล่ะ?
ก็เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า
ที่พระองค์มอบให้เราไง
จริงอยู่แม้บางอย่างมองไม่เห็นทันใจ
แต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ
พระองค์จะทรงประทานทุกสิ่ง
ที่พระองค์สัญญาอย่างแน่นอน
ตามเวลาของพระองค์
ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำคือ
ยืดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าบอก
ไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึก ไม่ใช่สิ่งที่เราเผชิญ
พระเจ้าผู้ตั้งต้นการดีในชีวิตเรา
ยังไงพระองค์จะกระทำให้สำเร็จแน่
ถ้าเรามาเชื่อในพระเจ้า
แล้วยึดมั่นในสิ่งที่พระองค์บอกไว้เสมอ
จะไม่มีสิ่งใดรบกวนใจเราได้บ่อยๆ อีก
เว้นแต่เราไม่เชื่อ
ในสิ่งที่พระองค์บอกตั้งแต่แรก . . .

ยอห์น 11 : 40 . . .
พระเยซูตรัสกับเธอว่า
"เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า
ถ้าเจ้าเชื่อ เจ้าก็จะได้เห็น
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า"

ที่มา : Giver Club