แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราไม่สามารถตัดสินใคร
ว่าเขาคนนั้นไม่เติบโต
ในเส้นทางของพระเจ้าได้
จากการที่เขาทำ หรือไม่ทำอะไร.
กิจกรรมฝ่ายวิญญาณ
ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่า
ใครคนนั้นรักพระเจ้า
หรือสนิทในพระเยซูคริสต์มากแค่ไหน.
กระบวนการเติบโต
และการหยั่งรากลึกในพระเยซูคริสต์คือ
คนผู้นั้นได้มีผลของพระวิญญาณ
มากขึ้นต่างหาก ย้ำผลของพระวิญญาณ ..
ไม่ใช่ผลของตัวเอง ...
ความจริงที่เรามักมองข้ามคือ
เราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน

ความจริงอีกเรื่องคือ
เมื่อเราได้รู้จักพระเยซูคริสต์ก็จะรู้ว่า
พระองค์ทรงสุภาพ ใจอ่อนน้อม
อ่อนโยน  และถ่อมตน
พระองค์ ไม่หยาบคาย ไม่โหดร้าย
ไม่กดขี่  และไม่กดดัน
พระองค์ไม่โอ้อวด ไม่คุยโว
ไม่ยกตัวสูงกว่าใคร
พระองค์ถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์
อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า
พระองค์เต็มไปด้วยความรู้สึกที่มั่นคง .

1 โครินธ์ 4 : 5 หนุนใจเราว่า . . .
เหตุฉะนั้นท่านอย่าตัดสินสิ่งใด
ก่อนที่จะถึงเวลา 
จนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา
พระองค์จะทรงเปิดเผยความลับ
ที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้แจ่มกระจ่าง
และจะทรงเผยความในใจของคนทั้งปวงด้วย
เมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้า

ที่มา: Giver Club