แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ผู้ที่ยอมเสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เรา จะพบชีวิตนั้นอีก” (มธ 10:34-11:1 )

ดาบที่พระเยซูเจ้านำมาให้
แน่นอน มันบาดเจ็บ
แต่มันแยกสิ่งที่ดีออกจากสิ่งที่ไม่ดี
มันคือมโนธรรมของเรา มโนธรรมในการคิดและเข้าใจว่าอะไรดี อะไรไม่ดี
อะไรที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า หรือไม่ใช่

และเราต้องเลือกเดินตามทางนั้น
พระประสงค์ของพระเจ้าย่อมต้องมาก่อนในชีวิตของเรา และสิ่งที่จำเป็นอื่นๆ อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไป เพราะพระประสงค์ของพระเจ้า คือความยินดีแห่งดวงใจของเรา และ ดวงใจของเราเปี่ยมล้นไปด้วยความยินดีนั้น

ลูกของพระ... จงกล้าเลือกพระประสงค์ของพระเจ้าก่อนเถอะ แม้ท่านจะต้องบาดเจ็บในโลกนี้ และอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม แต่ท่านจะไม่สูญเสียชีวิตนั้นเลย