foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เป็นคริสตชน เราต้องฉลาดเฉียบแหลม
เราอาจจะเลือกอะไรบางอย่างพร้อมกันไม่ได้
แต่เราอาจจะเลือกทั้งสองได้
แต่จะผิดจะถูก จะดีมากน้อยแค่ไหน
ความชาญฉลาดอยู่ที่ว่า
เราสามารถลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง

พระเจ้าและเงินทอง เป็นสิ่งที่เทียบเคียงกันไม่ได้เลย
หัวใจที่มีพระเจ้า เงินทองไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด
แต่เงินทอง คือพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้
เราต้องไม่เลือกรักของขวัญมากกว่าผู้ที่ให้ของขวัญแน่ๆ ใช่ไหม
และในขณะเดียวกันเราก็ไม่อาจปฏิเสธของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้ด้วย
ฉันใดก็ฉันนั้น พระเจ้า ต้องมาก่อนพระพรของพระองค์
เราต้องรักพระเจ้า มากกว่ารักพระพรของพระองค์ เราต้องรักพระองค์ ไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงประทานสิ่งต่างๆ มากมายให้กับเรา
แต่เรา เราจะรักพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และเพราะพระองค์ทรงรักเรา


พี่น้องที่รัก เราที่เป็นคริสตชน หากถามว่า เรารักพระเจ้าไหม ผมมั่นใจว่า เราทุกคนคงตอบว่า “รัก” แต่หากผมถามเราอีกครั้งว่า และที่เรารักพระเจ้า นั้น เรารักพระองค์เพราะอะไร...

คุณพ่อผู้เทศน์เข้าเงียบท่านหนึ่ง ซึ่งได้ถวายการเทศน์เข้าเงียบให้กับพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่สอง ได้ถามพระสันตะปาปาว่า... ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาที่รักพระเจ้าเหลือเกิน วันนี้ ขอให้พระองค์ทรงพิจารณาและถามตนเองดูซิว่า ที่ทรงรักพระเจ้าเช่นวันนี้ ทรงรักพระเจ้าเพราะอะไร... เพราะพระเจ้าทรงอวยพระพรพระองค์หรือ เพราะพระเจ้าทรงคุ้มครองพระองค์ตลอดมาหรือ เพราะพระเจ้าทรงประทานพระพรให้ได้ทรงเป็นพระสันตะปาปาหรือ... ... ... ขอให้พระองค์คิด ว่าทรงรักพระเจ้าเพราะอะไร ทรงรักพระเจ้าเพราะพระพรที่ทรงประทานให้ หรือ “เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า” ... ผมคิดว่านี่เป็นคำถามที่ดีมาก เป็นคำถามที่ท้าทายมากสำหรับเราด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหม...

พี่น้องครับ พระเจ้าทรงประทานพระพรมากมายแก่เราจริงๆ แม้ชีวิตที่เรามีวันนี้ ก็ไม่ใช่หมายความว่า เรามีความเหมาะสมที่จะมีชีวิต แต่ทว่า เป็นเพราะพระเมตตาของพระองค์ต่อเราต่างหาก เท่านี้ก็มากพอแล้ว เมื่อเทียบชีวิตของเรากับพระเมตตาของพระองค์ แต่มากกว่านั้น ผมมั่นใจว่า พระเจ้ายังทรงประทานสิ่งที่มากกว่านั้น ยังทรงประทานสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้ เพื่อสรรเสริญพระองค์ เงินทอง สิ่งจำเป็นต่างๆ ที่พระเจ้าทรงประทานให้ นั่นเป็นของขวัญ เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานมา เพื่อเลี้ยงดูเรา เพื่อให้เรามีชีวิตเพื่อสรรเสริญพระองค์... พี่น้องครับ เราคงไม่ให้ความสำคัญกับของประทานของพระเจ้ามากกว่าพระเจ้าผู้ทรงประทานของประทานนั้นแน่นอนใช่ไหมครับ พี่น้องครับ... มีเงินทอง มีทรัพย์สิน วันหนึ่งมันก็หมดไป แต่มีพระเจ้า พี่น้องที่รัก เราจะไม่ขาดสิ่งใดแน่ๆ นะครับ ขอเราได้รัก และเลือกพระองค์มากกว่าของประทานจากพระองค์นะครับ

พี่น้องที่รัก ขอให้เรารักพระเจ้ามากๆ นะครับ ให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งในหัวใจของเรา ขอให้เรารักพระองค์มากขึ้น ไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงอวยพระพรเรา หรือเพราะสิ่งต่างๆ มากมายที่ทรงประทานให้เรา และขอเราอย่ารักพระเจ้าน้อยลง เพราะพระองค์อาจจะไม่ได้ประทานสิ่งที่เราปรารถนาและได้วอนขอ แต่... พี่น้องที่รัก... ขอให้เรารักพระเจ้ามากๆ รักพระองค์ เพราะ “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า” นะครับ

พี่น้องที่รัก แม้ว่าเราจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ตั้งแต่นี้ต่อไป เราต้องทิ้งเงินทองมารับใช้พระเจ้าเท่านั้น พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ คงไม่ได้ให้เราทำเช่นนั้น แต่สิ่งที่ท้าทายในพระวรสารในวันเหล่านี้ก็คือ พระเจ้าคือทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าของเราหรือไม่ ความสัตย์ซื่อสูงสุดของชีวิตของเรา เราจะมอบให้ใคร นั่นคงมีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น พระเจ้า หรือเงินทอง เราจะให้ใครเป็นพระเจ้า เป็นยอดในหัวใจของเรา... พี่น้องครับ เราอาจจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ แต่เรายังมีเงินทองเพื่อรับใช้พระเจ้าได้ ขอเพียงให้เราเลือกพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในหัวใจของเรา เท่านั้นคงเพียงพอ เงินทองที่มีนั้น คงไม่ได้มีความสำคัญมากกว่าพระเจ้าไปได้เลย... นะครับ พี่น้องที่รักมีพระเจ้า เงินทองจะมีหรือไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่มีพระองค์ เราวางใจได้ว่า พระองค์จะทรงเลี้ยงดูเราแน่นอน และคนที่มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจ ย่อมไม่ใช่คนที่ท้อแท้ต่อความยากลำบากในชีวิต เขาย่อมจะออกแรงอย่างเต็มที่ด้วยพระหรรทานของพระเจ้า และเขาก็จะสามารถมีความสุขได้ แม้ไม่มีเงินทองมากมายนัก แม้บ้านจะไม่ใหญ่โตนักก็ตาม...

พี่น้องที่รัก ขอให้เราเลือกพระองค์เป็นยอดแห่งดวงใจของเราเถอะนะครับ มอบความซื่อสัตย์ของเราไว้ต่อพระองค์ดีกว่านะครับ แม้ว่าชีวิตคริสตชนของเราจะไม่หรูหรานัก แต่เราได้เลือกถูกต้องบนวิถีชีวิตแห่งการเป็นลูกพระเจ้า เรามีพระเจ้าในหัวใจของเรา แม้บ้านเราจะไม่ใหญ่โตนัก แต่เรามีบ้านของพระเจ้าที่ทรงเตรียมไว้เพื่อเรา แม้วันที่เราจากโลกนี้ไป งานศพของเราอาจจะไม่ใหญ่โตและยิ่งใหญ่มากนัก แต่เราจะปิดตาลงอย่างสงบ ด้วยความมั่นใจในพระเจ้า ที่เราจะพบพระองค์ผู้ทรงรอคอยเราอยู่ และเราจะลืมตาขึ้นอีกครั้งในความมั่งคั่งและความดีของพระเจ้า พระผู้ทรงรักเรา เท่านี้ก็คุ้มค่าแล้ว ที่เราได้อดทนและฟันผ่าสิ่งต่างๆ บนกระแสชีวิตของเรา จนถึงฝั่ง คือความสำเร็จในพระองค์... พบกันวันอาทิตย์ วันของพระเจ้าครับ... และเราค่อยคุยกันต่อ ถึงชีวิตที่มีพระองค์ทรงอยู่กับเรา แม้ว่ากระแสชีวิตที่เราเดิน ดูจะสวนทางกับกระแสโลก และอาจจะยากลำบากบ้างก็ตาม เราจะอยู่ได้ เพราะมีพระองค์

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(ขอขอบคุณ : Francis Xavier, ofm.)