foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

มก 12:35-37…

35พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนอยู่ในพระวิหาร ตรัสถามว่า “บรรดาธรรมาจารย์พูดได้อย่างไรว่าพระคริสต์เป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิด 36เพราะกษัตริย์ดาวิดเอง เมื่อได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้า ได้ตรัสว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
เชิญประทับนั่งเบื้องขวาของเรา
จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่าน
อยู่ใต้เท้าของท่าน
37เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงเรียกพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระคริสต์จะทรงเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดได้อย่างไร” ประชาชนจำนวนมากฟังพระองค์ด้วยความพอใจ


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• เราเคยได้ยินสำนวน “บุตรของดาวิด” บ่อยๆครับ... เราเคยได้ยิน “โฮซานนาแด่โอรสของดาวิด” และพระเยซูเจ้าก็ได้เชื่อว่า “เยซูบุตรดาวิด บุตรอับราฮัม” เราเคยได้ยินคนตาบอดที่เยรีโอร้องว่า “พระเยซูโอรสกษัตริย์เจ้าข้าฯ โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิด”... คำว่า “บุตรดาวิด”

• วันนี้ พ่อเริ่มเขียนบทเทศน์กับพระวาจาวันนี้ พ่อรู้สึกว่า เป็นการเขียนบทเทศน์ที่ยากนิดหน่อย และมั่นใจว่า บรรดาพระสงฆ์ผู้เทศน์ที่พบพระวาจาวันนี้ก็คงไปกันไม่ค่อยจะเป็นหรอกครับ เพราะพระวาจาวันนี้ต้องเรียกว่า “พระวาจาปราบเซียน” พ่ออ่านแล้วก็เดินหน้าต่อไปไม่ค่อยไหวเหมือนกัน พระวรสารวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ พ่อกำลังเขียนไปก็กำลังจับประเด็นไปด้วยครับ เอ จะทำอะไรกับพระวรสารวันนี้ดี จะให้พระวรสารวันนี้สอนอะไรเราดีหนอ...

• พ่อจับประโยคแรกก่อนเลยครับ “พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนในพระวิหาร” 

o ในบริบทของพระคัมภีร์ เราต้องถามว่า พระองค์ไปเทศน์ในพระวิหารได้อย่างไร?พระองค์เป็นใคร? เสด็จมาสอนในพระวิหารได้อย่างไร? ปกติเป็นหน้าที่ของบรรดาธรรมจารย์ผู้มีอำนาจหน้าที่ “นั่งบนที่นั่งของโมเสส” ปกติตามศาลาธรรมจะมีที่นั่งที่ระลึถึงโมเสส และอำนาจสอนของโมเสส” บรรดาธรรมจารย์และสมณะก็ทำหน้าที่สอน

o แล้วพระเยซูเจ้าเป็นใครมาสอนในพระวิหาร... แน่นอนที่สุด พระคัมภีร์นำเสนอว่า “พระองค์คือบุตรของดาวิด” ในที่นี้หมายความว่า พระองค์คือพระแมสซียาห พระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาให้เป็นประกาศ เป็นมหาสมณะสูงสุด และเป็นกษัตริย์นิรันดร

o พ่อคิดว่า เรายอมรับได้เลยว่า พระองค์ทรงอำนาจสั่งสอนและสอนคำสอนแท้จริงแก่เราเสมอ

• พระองค์เป็นบุตรของดาวิด แต่ในพระคัมภีร์วันนี้อ้างชัดเจนว่ากษัตริย์ดาวิดทรงเรียกพระแมสซียาห์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเจ้านาย” My Lord พี่น้องที่รัก มาจับประเด็นตรงนี้นิดเดียวครับ

o ภาษาฮีบรู “ดาวิด” DaWiD พ่อเขียนด้วยตัวอักษาใหญ่สำหรับพยัญชนะ DWD ซึ่งเป็นราศัพท์ภาษาฮีบรูที่มีตัวอักษรสามตัว โดยความหมายของรากนี้ “ดาวิด” แปลว่า “ที่รัก” ดาวิดเป็นชื่อของกษัตริย์ที่พระยาห์เวห์ทรงรัก ทรงรักและเลือกสรร

o ความรัก ทำให้เกิดการเลือก... พ่อคิดว่านี่คือความจริง “พระเจ้าทรงรักดาวิด” พ่อชอบคำนี้จริงๆ “คำว่าดาวิดแปลว่า ที่รัก” น่ารักจริงๆ 

o สิ่งที่น่าทึ่งมากๆคือ กษัตริย์ดาวิด ทรงเรียก “พระแมสซียาห์หรือ พระคริสตเจ้า” ว่า “เจ้านายขอข้าพเจ้า” (My Lord)

o พ่อมาถึงจุดสำคัญละครับ... ดาวิด ที่แปลว่า ที่รัก เรียก “พระคริสต์ หรือพระแมสซียาห์ที่พระเจ้าทรงสัญญาในอนาคต คือ พระเยซูคริสตเจ้าที่เราได้รู้จักว่า “เจ้านาย””

• พี่น้องครับ... พ่อขอสรุปทันทีว่า “เจ้านายของดาวิดที่แปลว่า ที่รัก คือพระคริสตเจ้า พระเยซู” ดังนั้น เราทุกคนมี “เจ้านายสูงสุดคือเหนือกว่าดาวิด นั่นคือ “พระเยซูคริสตเจ้า” นะครับ

o นี่คือเหตุผลที่เราคริสตชน มีเจ้านายเป็นความรักจริงๆ เจ้านายที่เราต้องรับใช้สูงสุดจริงๆคือ “ความรัก”

o พี่น้องที่รัก...เคยได้ยินคำว่า “ทาส” (Slave ภาษากรีก คือ Doulos) พี่น้องเคยได้ยินนะครับครับ ปกติทาสไม่มีอิสรภาพเลย ทาสต้องยอมทำตามทุกอย่างที่เจ้านายต้องการ ไม่ทำไม่ได้ ไม่มีอิสรภาพแต่อย่างใด แต่ ทาสแบบที่ดาวิดเคยเป็นคือทาสรับใช้ความรัก จนได้ชื่อว่า เป็น “ความรัก” ความรักทำให้คนเรายอมเป็น “ทาสเพราะความรัก” ไม่ได้ถูกบังคับให้เป็นทาส แต่ยอมที่จะเป็นทาสเพราะความรักเสมอไป

• ลองอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ดูสิครับ...

o “เมื่อท่านซื้อทาสชาวฮีบรูมา เขาจะเป็นทาสรับใช้ท่านอยู่หกปี ในปีที่เจ็ดเขาจะเป็นอิสระโดยไม่ต้องจ่ายค่าไถ่ตนเอง…แต่ถ้าทาสประกาศว่า “ข้าพเจ้ารักนาย รักภรรยาและลูก ข้าพเจ้าไม่อยากเป็นอิสระ” ในกรณีเช่นนี้ นายจะนำเขามาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พาไปที่ประตูหรือเสาประตู เพื่อใช้เหล็กหมาดเจาะใบหูของเขา เขาจะเป็นทาสของนายไปตลอดชีวิต” (อพย 21)

o เป็นทาสครบหกปี ซื้อมาหรือได้มาในรูปแบบใดก็ตาม เมื่อ...ครบหกปีเขามีอิสรที่จะไปอย่างอิสรไม่เป็นทาส เขาเป็นทาสเพราะเขาต้องเป็นทาส แต่...ที่สุดเขาประกาศว่า “เขารักนาย” เขาจึงขอเป็นทาสตลอดไป เพราะความรัก... 

o ตรงนี้แหละที่พ่ออยากให้พวกเราได้ประทับใจ และเลือกที่จะเป็นแบบดาวิด และเรียก พระเยซูพระเจ้าองค์ความรักว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า” หรือ “เจ้านายแห่งความรัก” ตลอดไปเลยนะครับ

• พี่น้องที่รัก พ่อขอให้เราเป็น “ดาวิด” เป็น “ที่รัก” แก่กันและกันเสมอครับ.... และที่สำคัญที่สุด....เพราะเจ้านายนิรันดรของเราไม่ใช่เพียงดาวิด (DWD ที่รัก) แต่ทรงเป็น “พระเจ้าองค์ความรักนิรันดร” ตลอดไป....


• พี่น้อง “ดาวิด” ที่รักของพ่อ ที่รักของพระเจ้า ครับ พระเยซูเจ้าสอนในพระวิหารได้เพราะทรงเป็นพระเจ้าเหนืออาจารย์ เป็นอาจารย์เหนืออาจารย์ เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ เหนือกว่าโมเสสและธรรมาจารย์ทุกคน เพราะพระองค์คือ “พระเจ้าองค์ความรัก” ครับ ทรงเป็นสุดยอดดาวิดแห่งชีวิตของเราทุกคนครับ... ขอพระเจ้าองค์ความรัก รักทุกท่านครับ.... 


• เชื่อในพระองค์ดังเช่นทุกคนที่พระวิหาร “ประชาชนจำนวนมากฟังพระองค์ด้วยความพอใจ” ขอให้เราที่ได้ฟังพระวาจาจากพระเจ้าองค์ความรัก ทำให้เราทุกคนได้รักพระองค์มากขึ้นเสมอครับ... 


• ขอให้เราได้เป็น “ทาสความรัก” ขอพระเจ้าเสมอไปนะครับ