foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึง น.บอนีฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี

พี่น้องที่รัก วันนี้เราพบชื่อของพระเยซูเจ้าสองชื่อ นั่นก็คือ “โอรสของดาวิด” และ “พระคริสต์” พระเยซูเจ้าได้ชื่อว่าเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิด ซึ่งเราได้ยินคนตาบอดที่เยริโคร้องเรียกพระองค์ในพระวรสารของสัปดาห์ก่อน แต่วันนี้ เราพบว่า แม้กษัตริย์ดาวิดเองก็เรียกพระเยซูเจ้าว่า ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นเจ้านาย นั่นหมายความว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นพระเจ้า ที่แม้กษัตริย์ก็รับใช้พระองค์

พี่น้องครับ พระวาจาของพระเจ้าวันนี้อาจจะลึกซึ้งนิดหน่อย ที่จะต้องค่อยๆ ทำความเข้าใจนะครับ ดาวิดแปลว่าผู้ที่พระเจ้าทรงรัก ซึ่งคงจะหมายถึงเราแต่ละคนด้วย เราเรียกแม่พระว่าดาวของดาวิด แปลว่า แม่พระทรงเป็นดาราแห่งบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงรักนั่นเอง เราแต่ละคนก็เป็นเช่นนั้น เพราะเรามีคุณค่า เพราะพระเจ้าทรงรักเราครับพี่น้อง เรามีคุณค่าเพราะเราเป็นคนของพระเจ้าครับ...

พี่น้องที่รัก พระเจ้าของเราทรงเป็นความรัก เมื่อเราเป็นคนของพระเจ้า เมื่อเราเรียกพระเจ้าเป็นเจ้านาย นั่นหมายความว่า “ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า...” เรารับใช้ใคร เรารับใช้ความรักครับ เรารับใช้พระเจ้าองค์แห่งความรักครับ นี่คือเอกลักษณ์ของเราคริสตชนอีกแล้วที่พระวรสารวันนี้สอนเรา ( มก 12:35-37 ) พี่น้องครับ หากเรารับใช้พระเจ้า หากเราเป็นคนของพระเจ้า ชีวิตของเราต้องรักครับ รัก รัก รัก รักมากที่สุดครับพี่น้อง ไม่รักไม่ได้จริงๆ ทุกคนที่เห็นเราจะต้องได้ยินคำยืนยันและการประกาศของเราว่า พระเจ้าทรงเป็นความรัก พระเจ้าทรงพระเมตตา (เทียบบทอ่านที่ 1 ของวันนี้ ทบต 11:5-17) ด้วยชีวิตของเราที่ต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตาต่อเพื่อนพี่น้อง

พี่น้องที่รัก เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมา พระองค์ทรงเปิดเผยให้เรารู้ถึงความรักแห่งดวงพระทัยของพระเจ้าแล้วว่า พระองค์คือพระบิดา และเราคือบุตรของพระองค์ พระเจ้าทรงรักเราจริงๆ จนถึงกับให้เราได้รับชื่อว่าบุตรของพระองค์ บุตรที่พระองค์ทรงรัก เราคือดาวิดนะครับ เราคือผู้ที่เป็นที่รักของพระเจ้า ดังนั้น เมื่อพระเจ้าทรงรักเราถึงเพียงนี้ รักอย่างไร ขอให้เราลองไตร่ตรองถึงความรักของพระเจ้าที่เราแต่ละคนมีประสบการณ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัว และนั่นแหละ คือรักที่เราต้องรักเพื่อนพี่น้องอย่างนั้นด้วย เพราะผู้ที่พระเจ้าองค์แห่งความรักทรงรักถึงขนาดที่ว่าทรงเรียกว่าเป็นบุตรนั้น จะไม่รักเช่นพระองค์ คงไม่ได้นะครับ ดังนั้น ต้องรักครับ รักอย่างที่พระองค์ทรงรักเรา

ขอพระเจ้าองค์ความรักที่เราศิโรราบรับใช้พระองค์ ทรงเป็นสุดยอดดวงใจของเรา
ขอพระองค์ทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(ขอขอบคุณ : Francis Xavier, ofm.)