foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระพรแห่งปรีชาญาณซึ่งได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของบรรดาอัครสาวก
เป็นพระพรที่เราแต่ละคนเป็นเจ้าของด้วย
เราได้รับพระพรนี้ในวันที่เราได้รับศีลกำลัง
พระเยซูเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้ามายังเรา
พร้อมกับพระพรทั้งเจ็ดประการของพระองค์
แต่ปัญหาคือ เมื่อเราได้พระพรของพระจิตเจ้าแล้ว
ทำไมเวลานี้ เรายังคงรู้สึกสับสนและวุ่นวายใจอยู่?
ทำไมตัวเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนบรรดาอัครสาวก

เหตุผลที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือ
เราทำตัวเองให้เป็นอุปสรรคต่อพระพรแห่งปรีชาญาณ
เราสับสนในการเลือกคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต
แทนที่เราจะเลือกคุณค่าแห่งพระวรสาร
ตามที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสั่งสอน
เรากลับเลือกคุณค่าหรือค่านิยมของโลก
และปล่อยตัวไปตามกระแสของมัน
เราอยู่ในกระแสของโลกซึ่งสร้างสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นในชีวิต
ให้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้
กระตุ้นให้เราปรารถนาสิ่งที่ยิ่งใหญ่และดีกว่าตลอดเวลา
เราอยู่ในสังคมซึ่งมีเครื่องวัดความสำเร็จคือ
ทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง
อันเป็นมาตรฐานที่สร้างความตรึงเครียด
สร้างความกังวลแก่จิตใจอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีวันสิ้นสุด
เด็กและเยาวชนจำนวนมากเป็นเหยื่อของแรงกดดันที่หลอกลวง
แม้แต่สำหรับเด็กอนุบาลตัวเล็ก ๆ
โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล๊ต
กลายเป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับพวกเขา
วันนี้ เราต้องถามตัวเองอย่างจริงจังว่า
อะไรคือสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าแท้จริงในชีวิตของเรา

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี