แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

นอกจากนักบุญเปโตรและอัครสาวกทุกองค์ได้รับความกล้าหาญ
ซึ่งเป็นพระพรของพระจิตเจ้าแล้ว
การเปลี่ยนแปลงภายในตัวพวกท่านมีความที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นอีก
พวกท่านมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
พวกท่านไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและสับสนอีกต่อไป
ด้วยความตระหนักว่า จริง ๆ แล้วอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
ไม่ว่าพวกท่านจะปลอดภัยหรือไม่ก็ตาม
ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตาย
สิ่งสำคัญคือ เวลานี้พวกท่านอยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้า
และทำตามพระประสงค์ของพระองค์

สำหรับพวกท่านแล้ว พระเยซูเจ้าต้องมาก่อน
เป็นที่หนึ่งและศูนย์กลางชีวิตของพวกท่าน
คนอื่นหรือสิ่งอื่นเป็นเรื่องรอง
พวกท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าชีวิตจะมีคุณค่าและความหมาย
ก็ต่อเมื่อมีพระเยซูเจ้าอยู่กับพวกท่านเท่านั้น
ถ้าปราศจากพระองค์
ชีวิตของพวกท่านจะไร้คุณค่าและความหมายไปทันที
นี่เป็นพระพรแห่งปรีชาญาณที่พวกท่านได้รับจากพระจิตเจ้า
พระพรแห่งปรีชาญาณเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับเรา
ให้เราแต่ละคนไตร่ตรองถึงสิ่งที่สำคัญ
และมีคุณค่าแท้จริงในชีวิตของเรา
ซึ่งไม่อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง
หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เราเป็นเจ้าของ
แต่คือการได้อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้า
และการทำตามประสงค์และคำสั่งสอนของพระองค์
ขอพระจิตเจ้าส่องสว่างจิตใจ
และประทานพระพรแห่งปรีชาญาญแก่เราแต่ละคน
เพื่อจะสามารถมองเห็นและเข้าใจความจริงประการนี้

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี