foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พี่น้องที่รัก นี่คือฉากของความรักและความห่วงใยสุดๆ ผมขอใช้คำนี้เลย ทั้งรักและห่วงใย วานนี้ เราพบฉากของการที่คนที่รักและห่วงใยกันกำลังจะต้องจากกัน เมื่อสองวันก่อน ก็เรื่องของพินัยกรรม นี่คือการกำลังจะต้องจากกันจริงๆ คำสั่งเสีย การปราศรัยอำลาของนักบุญเปาโลและพระเยซูเจ้า เป็นบรรยากาศที่ไม่ต่างกันจริงๆ ก้นลึกของหัวใจ ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากความรักและห่วงใย วานนี้ ทั้งเปาโลในบทอ่านที่หนึ่ง และพระเยซูเจ้าในพระวรสาร ทั้งสองคนฝากฝังไว้กับคริสตชน และบรรดาศิษย์ ด้วยเรื่องเดียวกัน นั่นก็คือ “พระวาจาของพระเจ้า” คือสิ่งเดียวที่คริสตชนต้องรักษาไว้ให้แนบแน่นกับชีวิต เพื่อทำให้ชีวิตของเขามั่นคงและเจริญเติบโต นั่นหมายความว่า ชีวิตคริสตชน จะห่างจากพระวาจาของพระเจ้าไม่ได้เลย

พี่น้องครับ วันนี้ คือ อีกแบบอย่างหนึ่งของผู้ที่รักและห่วงใยกัน นั่นคือการภาวนาเพื่อกันและกัน พี่น้องครับ เป็นภาพที่น่ารักมาก วันนี้ พระเยซูเจ้าภาวนาเพื่อบรรดาศิษย์ของพระองค์ (อ่าน ยน 17:20-26) และศิษย์ของพระองค์ในที่นี้คือใคร พระวรสารวันนี้น่าจะทำให้เราอุ่นใจมากๆ นะครับ ศิษย์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงภาวนาให้นั้น ไม่ใช่ใครอื่น ศิษย์ของพระองค์ คือผู้ที่เชื่อในพระองค์ ผู้ที่ฟังพระวาจาของพระองค์

พี่น้องที่รัก ผมคิดว่า มันไม่ผิดเลย ที่วันนี้ผมจะบอกว่า พระองค์ทรงภาวนาเพื่อเราแต่ละคน เพราะผู้ที่เชื่อในพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระวาจาของพระองค์นั้น คือศิษย์ของพระองค์ คือศิษย์ที่พระองค์ทรงรักและห่วงใย พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงภาวนาต่อพระบิดาเพื่อเราจริงๆ นะครับ

พี่น้องที่รัก และสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้น คือ พระองค์ทรงภาวนาเพื่อให้เรามีเอกลักษณ์ และรักษาเอกลักษณ์ของเราคริสตชนไว้อย่างมั่นคง นั่นก็คือ พระองค์ทรงภาวนาเพื่อ “ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน” พี่น้องครับ คริสตชนกับความแตกแยก เป็นสิ่งที่ไปกันไม่ได้เลยจริงๆ ชีวิตคริสตชน ชีวิตของพระศาสนจักรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้น ความแตกแยก เป็นสิ่งที่บั่นทอนและทำลายชีวิตของการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้ามากๆ การนินทาว่าร้ายกัน การเหยียบย่ำซ้ำเติมกัน ในครอบครัว ในหมู่คณะนักบวช ในหมู่คณะสงฆ์ เป็นสิ่งที่ทำร้ายชีวิตคริสตชนอย่างร้ายแรง พี่น้องที่รัก ขอให้คำภาวนาของพระเยซูเจ้าที่ทรงภาวนาด้วยความเป็นห่วงเราในวันนี้ ขอให้คำภาวนาของพระองค์บังเกิดผล และมันต้องบังเกิดผลนะครับ คริสตชน เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เราต้องรักกันและกัน อย่างน้อย ขอเราอย่าทำร้ายกันและกันด้วยการนินทา ว่าร้ายกัน ซ้ำเติมกันให้ตกต่ำ ... พี่น้องครับ คริสตชนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันจริงนะครับ ต้องรักกัน ต้องไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกัน พี่น้องครับ ขอให้คำภาวนาของพระเยซูเจ้า ที่แฝงไปด้วยความห่วงใยในศิษย์ของพระองค์สุดๆ ขอให้เป็นคำภาวนาแห่งชีวิตของเราด้วยนะครับ ที่ชีวิตของเราคริสชน จะสร้างสรรค์ความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเริ่มในครอบครัว ในหมู่คณะนักบวชของเรา หมู่คณะพระสงฆ์ ในเขตวัด ในสังคม และค่อยขยายออกไปในโลก ขอให้เราอย่าทำร้ายหรือซ้ำเติมกันและกันเลยนะครับ เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ ให้เราบรรเทากัน ประคับประคองกัน ดูแลความเชื่อของกันและกัน รักและแบ่งปันกัน พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าสอนเรามาตลอดเทศกาลปาสกา เรารับปังเดียวกัน เราเป็นต้นองุ่นเดียวกัน เราเป็นแกะฝูงเดียวกัน เราคือพระวรกายของพระองค์ อย่าทำร้ายซ้ำเติมกันเลยนะครับ ให้เราได้เสริมสร้าง ประคับประคองความเชื่อของกันและกันเถิด ให้ชีวิตของเราเป็นสิ่งนั้น ให้ชีวิตของเราเป็นคำภาวนาที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อพระบิดาเถอะนะครับ “ขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน” นี่แหละคริสตชน นี่แหละศิษย์พระเยซู นี่แหละลูกพระบิดา...

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(ขอขอบคุณ : Francis Xavier, ofm.)