foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เราควรจะพิจารณาไตร่ตรองถึงการมีส่วนร่วม
และบทบาทหน้าที่ของเราแต่ละคนในการประกาศข่าวดี
ซึ่งถือได้ว่าเป็น “ธรรมชาติ” ของเรา
ในฐานะสมาชิกของพระศาสนจักร
และ “พันธกิจ” ที่พระเยซูเจ้าได้ทรงมอบหมายให้เราสานต่อ
ตามสถานภาพและศักยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละคน
นักบุญเปาโลบอกเราว่า
“หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี
ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ” (1 คร 9:16)

ทั้งนี้เพราะการประกาศข่าวดี
เป็นสิ่งที่ท่านต้องทำอยู่แล้วในฐานะศิษย์ของพระเยซูเจ้า
ถ้าเราไม่มีส่วนร่วมในพันธกิจดังกล่าวนี้เลย
เรากำลังบกพร่องในหน้าที่ของศิษย์ที่ดี
และสมควรได้รับการตำหนิ
ดังนั้น ให้เราแต่ละคนพยายามใช้พระพรที่ได้รับ
เพื่อพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีนี้อย่างเต็มที่
โดยไม่ต้องกลัวสิ่งใด
เพราะพระเยซูเจ้าประทับอยู่กับเรา
และคอยช่วยเหลือเราเพื่อพันธกิจนี้จะได้สำเร็จไป

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี