แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญให้เราทุกคนติดตามพระองค์
ด้วยใจเต็มร้อยตามสถานภาพของเราแต่ละคน
เมื่อเรารับศีลล้างบาป โดยผ่านทางพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธี
พระองค์ได้ทรงวางผ้าขาวบนตัวเราเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราเป็นประชากรใหม่ของพระเจ้า
และมีชีวิตใหม่ที่มีเสรีภาพอย่างแท้จริง
พระเยซูเจ้าปรารถนาให้ทุกคนเป็นอิสระ
หลุดพ้นจากพันธนาการหรืออุปสรรค
ที่ขัดขวางเราไม่ให้เป็นศิษย์ที่สมบูรณ์ของพระองค์

อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ลืมว่า
เสรีภาพเป็นบางสิ่งที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน
เราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีเสรีภาพ
แต่เราก็เห็นว่าทุกวันนี้มีการใช้เสรีภาพในทางที่ผิด
หลายคนคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า
“เสรีภาพในการเลือกเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของสิทธิมนุษย์”
บางคนใช้คำพูดนี้เพื่อเป็นข้ออ้างหรือข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า
การที่เธอเลือกทำแท้ง
แทนการเลือกสิทธิที่จะมีชีวิตของเด็กเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
การกระทำแบบนี้เป็นการใช้เสรีภาพ
เพื่อสนองความต้องการฝ่ายเนื้อหนังของตนเอง
โดยไม่คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น
ความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพแบบนี้
ไม่ใช่เป็นแบบที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้เรา
เสรีภาพที่พระเยซูเจ้าทรงนำให้เรา
เป็น “เสรีภาพที่มีไว้เพื่อรัก”
พระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงบังคับเราให้เป็นศิษย์ของพระองค์
หรือให้อุทิศตนเพื่อพระองค์
หรือให้รักพระองค์เหนือทุกคนและเหนือทุกสิ่ง
แต่พระองค์ทรงให้เสรีภาพในการเลือกแก่เรา
เพราะว่าความรักที่ปราศจากเสรีภาพ
หรือถูกบีบบังคับโดยวิธีใดก็ตาม
ไม่ใช่ความรักที่แท้จริง

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี