แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กจ 1:15-17, 20-26…..
15ในระหว่างนั้น เปโตรยืนขึ้นในหมู่พี่น้อง ที่ชุมนุมกันอยู่ประมาณ 120 คน กล่าวว่า 16”พี่น้องทั้งหลาย จำเป็นที่พระคัมภีร์จะต้องเป็นจริงตามที่พระจิตเจ้าทรงใช้พระโอษฐ์ของ กษัตริย์ดาวิดตรัสล่วงหน้าถึงยูดาส ผู้นำคนมาจับกุมพระเยซูเจ้า 17ยูดาสผู้นี้เคยเป็นคนหนึ่งในคณะของเราและร่วมภารกิจกับเรา
20เพราะมีเขียนไว้ในหนังสือเพลงสดุดีว่า 
“ขอให้ที่อยู่ของเขาถูกทิ้งร้าง
อย่าให้มีผู้ใดอาศัยอยู่เลย”
และอีกตอนหนึ่งว่า 
“ขอให้ผู้อื่นรับหน้าที่แทนเขา”
21 ดังนั้น ในบรรดาคนทั้งหลายซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลาที่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดำเนินชีวิตอยู่กับเรา 22เริ่มตั้งแต่พิธีล้างของยอห์นจนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้น จำเป็นที่คนหนึ่งจะต้องเป็นพยานร่วมกับเราถึงการกลับคืนพระชนมชีพของ พระองค์”
23ผู้ที่มาชุมนุมกันเสนอชื่อชายสองคน คือโยเซฟที่เรียกว่าบาร์ซับบัสหรือยุสทัส และอีกคนหนึ่งชื่อมัทธีอัส 24เขาทั้งหลายอธิษฐานภาวนาว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคน ขอทรงแสดงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่า พระองค์ทรงเลือกคนใดในสองคนนี้ 25ให้รับหน้าที่รับใช้เป็นอัครสาวกแทนยูดาสที่ละทิ้งหน้าที่นี้เพื่อไปตาม วิถีทางของตน” 26เขาจึงจับสลากระหว่างสองคนนี้ และจับสลากได้มัทธีอัส มัทธีอัสจึงได้เข้าร่วมคณะกับอัครสาวกสิบเอ็ดคน


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันนี้พระวรสารกลับมาใช้บทที่ 15 เพราะฉลองนักบญมัทธีอัส พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรฉลองนักบุญมัทธีอัส บุคคลที่ถูกเลือกขึ้นมาแทนอัครสาวกหลังพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์แล้ว การเลือกครั้งนี้เลือกขึ้นมาเพื่อแทนยูดาสผู้ทรยศ 

o ไม่มีประวัติตอนใดๆเกี่ยวกับนักบุญมัทธีอัสในพระคัมภีร์อีกเลย นอกจากตอนนี้ในหนังสือกิจการอัครสาวกวันนี้ที่เราได้อ่าน และไม่ได้มีอะไรพิเศษมากไปกว่าความจำเป็นที่จำนวนอัครสาวกจะต้องเป็นจำนวน 12 คน 


o แต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดของพระคัมภีร์วันนี้ที่พ่ออยากกล่าวถึงเพียงสั้นๆ คือ ข้อเรียกร้องของอัครสาวกในการเลือกอัครสาวก คือ คนที่จะเข้ามาเป็นอัครสาวกคือต้องเป็นคนที่หนังสือกิจการอัครสาวกเขียนไว้ ชัดเจนว่า “ในบรรดาคนทั้งหลายซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลาที่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดำเนินชีวิตอยู่กับเรา เริ่มตั้งแต่พิธีล้างของยอห์นจนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้น จำเป็นที่คนหนึ่งจะต้องเป็นพยานร่วมกับเราถึงการกลับคืนพระชนมชีพของ พระองค์” 

o พ่อชอบตรงที่ว่า คนที่จะเป็นผู้ติดตามพระคริสตเจ้าที่แท้จริง เป็นศิษย์พระเยซูเจ้าที่แท้จริงนั้น ต้องเป็นคนที่มี “ประสบการณ์กับพระเยซูเจ้า” ที่สำคัญมากคือเริ่มตั้งแต่พิธีล้างของยอห์นจนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์” สรุปก็คือ คนที่จะเข้ามาเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าต้อง “มีประสบการณ์พระเจ้า” มีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้าจริงๆ

• “ประสบการณ์พระเจ้า” คือหัวใจสำคัญ... ที่ทำให้ศาสนาคริสตเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าในประสบการณ์ของเรา โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า พ่อได้อ่านเอกสารพระสันตะปาปากิติคุณเบเนดิกต์ ที่ประกาศปีแห่งความเชื่อเมื่อหลายปีก่อน

• คำสอนเรื่อง “ประตูแห่งความเชื่อ” (Porta Fidei) เอกสารเรื่องปีแห่งความเชื่อ ได้เน้นมากในเรื่อง “ประสบการณ์พระเจ้า” พ่อขอสรุปให้ฟังว่า 

o พระศาสนจักรเน้นย้ำสอนว่า ความเชื่อคริสตชนหรือศาสนาคริสต์ไม่ใช่ความคิดหรือระบบความคิดชั้นสูง... ไม่ใช่ความคิดและวาจาที่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ หรือสถาบันอันสูงส่ง... 

o แต่ว่า ความเชื่อในศาสนาคริสต์ที่แท้จริง... คือ การที่แต่ละคนมีการพบปะกับพระคริสตเจ้าในฐานะที่เป็นพระบุคคล เป็น Personal Encounter with Christ การพบปะกับพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริงในประสบการณ์ของตน 

o และอาศัยการพบปะกับพระคริสตเจ้านี้จะทำให้คนๆนั้นซึ่งได้พบกับพระคริสตเจ้าแล้วจะนำเขาไปสู่การกลับใจอย่างแท้จริง...

• พี่น้องที่รัก....พ่อมาถึงคำตอบสำคัญสำหรับข้อคิดวันนี้คือ คนที่จะเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าแท้จริงได้ ดังเช่นอัครสาวก คนที่เข้ามาแทนที่ยูดาส คือ มัทธีอัส... เขาคนนั้นต้องเป็นคนที่ได้มีประสบการณ์ความเชื่อ มีประสบการณ์พระเจ้าอย่างถ่องแท้ในชีวิตของตน

• ใช่แล้ว... การเป็นคริสตชนที่แท้จริงนั้นต้องเป็นคนที่ได้รู้จักพระคริสตเจ้าอย่างลึก ซึ้ง ได้มีประสบการณ์การสัมผัสพระคริสตเจ้าอย่างลึกซึ้งในประสบการณ์ของตนเอง อย่างแท้จริง 

o การเลือกนักบุญมัทธีอัส คือ ตัวอย่างและเป็นคำตอบที่ดีอย่างยิ่งถึงคำสอนสำหรับคนที่จะมาเป็นศิษย์พระคริสตเจ้า 

o กล่าวคือคนที่จะเป็นศิษย์พระเยซูเจ้า ต้องได้รู้จักพระองค์จริงๆ มีประสบการณ์พระเจ้าจริงๆ ในประสบการณ์ของตนเอง

• พ่ออยู่ในบ้านเณร อยู่ในระบบการอบรมสามเณร... ในการอบรมสามเณรให้เป็นพระสงฆ์ พ่อเชื่อว่าสิ่งสำคัญอย่างยิ่งบรรดาผู้รับการอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์หรือ สามเณร 

o ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์พระเจ้าอย่างลึกซึ้ง และได้รู้จักพระคริสตเจ้าอย่างลึกซึ้ง 

o พ่อคิดว่าไม่ใช่เพียงพระสงฆ์ แต่พี่น้องทุกคนที่เป็นคริสตชนรวมทั้งพ่อด้วย เราต้องมีประสบการณ์พระเจ้าอย่างแท้จริงกันทุกคนนะครับ

• คำถามสำคัญ ประสบการณ์พระเจ้าคืออะไร... พ่อคิดว่าคำตอบสำคัญคือ

o ประสบการณ์การพบพระเจ้าในชีวิตประจำวัน 

o ประสบการณ์ที่ได้พบความรักของพระเจ้าในชีวิตของเรา ความรัก ความช่วยเหลือ และการได้รับความเมตตาอภัยบาป 

o ความสำนึกถึงความรักและความเมตตาของพระเจ้าผ่านทางประสบการณ์การได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า และกับพี่น้องสัตบุรุษรอบข้างเราทุกคน...

• ประสบการณ์พระจ้าที่ยิ่งใหญ่ คือ ประสบการณ์การได้กลับใจด้วยความเชื่อในพระองค์ได้และได้กลับมาในหนทางที่ถูก ต้องและเปี่ยมด้วยความสำนึกถึงความรักของพระองค์...

• การกลับใจ (Metanoia) คือ การเปิดหัวใจคิดไตร่ตรองแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมที่เคยเป็นและไม่กลับไปเป็นแบบ เดิมอีก นักบุญเปาโล บนถนนไปเมืองดามัสกัส ได้พบกับพระคริสตเจ้าและได้กลับใจ เพราะเหตุนั้นท่านได้เป็นตัวอย่างของการกลับใจ จนกลายเป็นพลังแห่งการประกาศข่าวดีใหม่แท้จริง เป็นผู้ประกาศพระคริสตเจ้าแม้ต้องเสี่ยงชีวิต นักบุญเปาโลเป็นอัครสาวกผู้ทรงพลังที่สุดในการประกาศข่าวดีแบบใหม่ด้วยความ ยินดีและกระตือรือร้นเสมอสดชื่นเสมอ

• การพบปะกับพระบุคคลของพระคริสตเจ้าโดยผ่านทางพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ การอธิษฐานภาวนา และกิจการแห่งความรักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นพลังผลักดันให้เรากล้าเปลี่ยนแปลงตนเอง และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ความรักและความเชื่อนี้ แก่ผู้อื่น ก้าวออกไปเจริญชีวิตเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่กับเพื่อนพี่น้องรอบข้างจนสุด ชายขอบสังคม

• เราคริสตชนจำเป็นต้องพบพระคริสตเจ้าและพระเมตตาของพระองค์อย่างต่อเนื่อง ต้องรักและรู้จักพระองค์ในพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ และการอธิษฐานภาวนาอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อทบทวน ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง เป็นการเปิดขอบฟ้าใหม่ของชีวิตความเชื่อและพันธกิจ ออกไปสู่การพบกับพี่น้องรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพี่น้องผู้ยากไร้และบุคคลชายขอบสังคมมากกว่าเดิม เพื่อจะได้พบพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริงในโลกปัจจุบัน

• พี่น้องที่รักครับ วันนี้ฉลองนักบุญมัทธีอัสอัครสาวก ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนและเติมเต็มศิษย์ของพระองค์ที่ขาดหายไป และเราได้เรียนรู้คุณสมบัติของศิษย์ที่ต้องมีประสบการณ์ความรัก ประสบการณ์กับพระเยซูเจ้า “ประสบการณ์พระเจ้า”

• ดังนั้น พ่อเชิญชวนเราทุกคนเป็นพิเศษ ขอให้เราได้พบกับพระเจ้าทางพระวาจา ศีลมหาสนิท และชีวิตภาวนา จนกระทั่งว่าเราได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าให้เราได้ปรารถนากลับใจ เปลี่ยนแปลงตนเอง และปรารถนาจะได้รับการพัฒนาขึ้นในความเชื่อ ในความรัก และในความหวังในพระเจ้าจริงๆ เสมอ ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ และอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะครับ....