foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

หลายคนคงจำ วันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1981 ได้
วันนั้นเป็นวันฉลองแม่พระฟาติมา
และเป็นวันซึ่งนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา
ทรงถูกลอบสังหารที่ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร
กระสุนได้ถูกอวัยวะส่วนสำคัญของพระองค์
แต่พระองค์ก็ทรงรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์
ต่อมาพระองค์ได้ทรงกล่าวถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่า
“ข้าพเจ้าไม่อาจลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ลานมหาวิหารนักบุญเปโตรในวันนั้น

และช่วงเวลาการประจักษ์มาครั้งแรกของพระมารดาพระคริสตเจ้า
แก่เด็กสามคนที่ตำบลฟาติมา ประเทศโปรตุเกส
ซึ่งได้รับการระลึกถึงตลอดระยะเวลาหกสิบกว่าปีที่ผ่านมา
เพราะว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในวันนั้น
ข้าพเจ้าได้สัมผัสและรู้สึกถึงการปกป้องและดูแลเอาใจใส่แบบมารดา
ซึ่งแข็งแกร่งกว่ากระสุนแห่งความตาย”
ย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1917
ที่ตำบลฟาติมา ประเทศโปรตุเกส
แม่พระได้ประจักษ์เป็นครั้งแรกแก่เด็กสามคน คือ
ลูซีอา ฟรัสซิสโก และยาชินทา
แม่พระได้ทรงมอบภารกิจที่สำคัญแก่เด็กสามคนนี้ คือ
ให้ภาวนาเพื่อช่วยพระสันตะปาปา
ช่วยประเทศรัสเซียให้กลับใจ และช่วยโลกให้รอดพ้น
พระนางรู้ดีว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยคำอธิษฐานภาวนาของเด็ก ๆ
ทรงพร้อมที่จะฟังและตอบคำอธิษฐานภาวนาของพวกเขาเสมอ
“ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็ก ๆ
ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย” (มธ 18:3)
พระเยซูเจ้าทรงยกให้เด็กเป็นต้นแบบของผู้ที่จะเข้าอาณาจักรสวรรค์
พระองค์ชี้ให้เราเห็นลักษณะพิเศษและสำคัญของเด็ก
นั่นคือ ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในพ่อแม่ของพวกเขา
แม่พระทรงมองเห็นจุดเด่นอันนี้ในตัวเด็กทั้งสามคน
ทรงทราบดีว่า ถ้าให้เด็ก ๆ อธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้า
พวกเขาจะทำสิ่งนี้ด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจในความรัก
และพระเมตตาของพระองค์อย่างไร้ข้อสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น
ซึ่งจะส่งผลให้คำอธิษฐานภาวนาของพวกเขาเปี่ยมด้วยอานุภาพ
เมื่อพระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานด้วยท่าทีแบบนี้
พระองค์จะไม่ทรงนิ่งเฉยแต่จะสดับฟัง
คำอธิษฐานภาวนาอย่างแน่นอน
ภารกิจแห่งการช่วยโลกให้รอดพ้น
ซึ่งแม่พระได้ฝากฝังไว้ที่ตำบลฟาติมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1917
จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนในฐานะลูกของแม่พระที่ต้องสานต่อ
เราทุกคนต้องร่วมกันอธิษฐานภาวนาเพื่อโลกจะได้กลับใจ
“แม่พระฟาติมาก็คือแม่พระแห่งสายประคำ”
สายประคำคือเครื่องมือช่วยให้คนบาปกลับใจ
และวิงวอนขอพระหรรษทานของพระเจ้ามาสู่ครอบครัว
ให้เรามั่นใจในความช่วยเหลือของพระนาง
และพยายามใช้สายประคำเป็นอาวุธ
เพื่อเอาชนะศัตรูทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณ
ขอแม่พระฟาติมาอยู่เคียงข้างและคอยดูแลเอาใจใส่เรา
ผู้ซึ่งเป็นลูกของพระนางตลอดไป

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี